La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia de subvencions, anomenada SolarCoop, per fomentar el desplegament de comunitats energètiques. Aquesta línia de subvencions està dirigida a cooperatives de consum i altres entitats que apostin per les energies renovables, per exemple mitjançant l’autoconsum compartit fotovoltaic. Poden participar-hi persones físiques, petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre o administracions locals. És una gran oportunitat per sumar-te a la revolució solar, donat que se subvenciona fins al 100% del projecte! T’expliquem el que has de saber sobre aquestes ajudes i la manera de demanar-les.

subvencions SolarCoop

A qui s’adreça aquesta nova línia de subvencions?

La nova línia de subvencions està dirigida a cooperatives de consum i altres entitats que vulguin constituir-se en comunitats energètiques per a l’explotació d’instal·lacions d’energies renovables, preferentment en territoris amb despoblament. Els membres de la comunitat poden ser persones físiques, petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre o l’administració local del municipi. Els beneficiaris de les ajudes s’hauran de constituir com a comunitat energètica en forma de cooperativa de consum d’acord amb el projecte presentat en un període màxim de 18 mesos d’ençà que se’ls hi notifiqui l’atorgament de la subvenció.

Quin objectiu han de tenir els projectes subvencionables?

La finalitat d’aquesta nova línia de subvencions és fomentar el consum col·lectiu d’energia i promoure les comunitats energètiques, en el marc de l’economia social i cooperativa, com a via per aconseguir un model energètic més net, sostenible, just i participatiu. Paral·lelament, també es vol estimular l’activitat econòmica en el sector cooperatiu i fer que les energies renovables es converteixin una font de riquesa que reverteixi en el territori on s’implanten.

Què s’entén per comunitat energètica? I per cooperativa de consum?

Una comunitat energètica és una agrupació de persones, empreses o entitats i administracions locals que promouen l’ús de les energies renovables, la mobilitat sostenible i l’eficiència energètica per generar o gestionar la seva pròpia energia. El seu objectiu és fomentar la participació ciutadana en el model energètic i ajudar a dinamitzar l’activitat econòmica local.

En el cas d’aquesta nova línia de subvencions, se centra en les cooperatives de consum, que són organitzacions formades per un grup de persones que es reuneixen voluntàriament per satisfer les seves necessitats de consum i serveis de manera col·lectiva. Els socis de la cooperativa de consum es comprometen a fer les seves compres i a utilitzar els serveis que ofereix la cooperativa (en aquest cas, energia), així com a participar en la seva gestió i a compartir els beneficis que es generen. A Catalunya, aquesta mena de cooperatives tenen una gran tradició i arrelament, i estan regulades per la Llei 12/2015 del 9 de juliol, de Cooperatives.

Tot i això, la convocatòria també està oberta a altres tipus d’associacions o entitats que no siguin cooperatives de consum, sempre que es constitueixin en una comunitat energètica.

Quin és el pressupost destinat a aquesta línia de subvencions? I l’import de les subvencions?

La línia de subvencions SolarCoop està dotada amb un pressupost total de 8 milions d’euros.

La subvenció màxima concedida als projectes que compleixin els requisits és de 80.000 euros.

Per tant, potencialment es poden beneficiar d’aquestes ajudes fins a un centenar de projectes.

Com pots veure als nostres projectes, amb aquest pressupost és possible crear una planta fotovoltaica per donar servei a una comunitat energètica integrada per desenes de membres.

Quines activitats se subvencionaran amb la línia SolarCoop?

La línia SolarCoop subvenciona les tasques relacionades amb la definició i creació d’una comunitat energètica lligada a una cooperativa de consum. Això inclou el disseny del model de gestió i funcionament de la comunitat energètica, les instal·lacions tècniques necessàries per a la producció d’energia renovable, així com la creació dels espais assemblearis, els processos, les línies estratègiques i l’entorn jurídic adequat per al desenvolupament de cada projecte.

Quins criteris tindran més pes a l’hora d’obtenir la subvenció?

Els criteris de valoració per a les cooperatives i associacions que vulguin optar a les subvencions SolarCoop inclouen la capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte presentat, la justificació de la necessitat del projecte, la concreció dels objectius, la descripció de la metodologia, la proposta de viabilitat i l’impacte socioeconòmic en el territori on s’implanti. També es tindrà en compte l’experiència prèvia en projectes energètics similars, així com la contractació de proveïdors de proximitat i de col·lectius especialment vulnerables.

Qui gestiona les subvencions de la línia SolarCoop?

Les subvencions de la línia SolarCoop són gestionades per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), que farà la valoració tècnica i de viabilitat dels projectes. La valoració socioeconòmica la realitzarà la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Quin és el termini per sol·licitar les subvencions de la línia SolarCoop?

La data límit per sol·licitar les subvencions de la línia SolarCoop són 45 dies a comptar des del 5 de maig de 2023. Aleshores, s’inicia un termini màxim de sis mesos en què la Generalitat de Catalunya resoldrà i notificarà la concessió de les ajudes als projectes que siguin seleccionats.

La subvenció s’abonarà en un sol pagament, després de justificar l’execució de l’actuació subvencionada i realitzar les comprovacions pertinents. Malgrat això, en el moment de presentar la sol·licitud, es pot sol·licitar un avançament del 90% de la quantitat total, que s’haurà de retornar en cas que el projecte finalment no hagi obtingut la subvenció sol·licitada.

On puc informar-me i iniciar la tramitació de les subvencions SolarCoop?

Pots consultar més informació, les bases reguladores i el model de memòria per presentar la sol·licitud a la pàgina SolarCoop de l’Institut Català d’Energia. I si t’estàs plantejant optar a aquestes ajudes o t’interessa posar en marxa un projecte d’energia fotovoltaica, a Elecsum som especialistes en autoconsum compartit i estarem encantats d’informar-te i assessorar-te.