Preguntes Freqüents

Preguntes Freqüents2021-06-28T12:37:55+02:00

Tens qualsevol dubte?

A les nostres preguntes freqüents trobaràs resposta a les consultes més habituals relacionades amb les instal·lacions d’autoconsum energètic.

Si tens cap altra pregunta, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Què són les comunitats energètiques?2023-01-19T09:35:37+01:00

Actualment, per a parlar de comunitats energètiques, s’ha de parlar dels dos conceptes jurídics que es troben en la normativa. El primer són les Comunitats d’Energia Renovable (CER) i l’altre les Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCE). De conformitat amb el que preveu el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030,  el terme “Comunitats Energètiques” serveix per a englobar les 2 tipologies.

Les CER (introduïdes per la Directiva (UE) 2018/2001) són  “entitats jurídiques” que siguin autònomes, es basin en la participació oberta i voluntària, controlades per socis o membres que estiguin situats en les proximitats d’aquests projectes d’energia renovable i que siguin propietat d’aquesta entitat jurídica. Els socis o membres poden ser persones físiques, pimes o autoritats locals. La seva finalitat principal és proporcionar beneficis ambientals, econòmics o socials a aquells membres que formin part. Poden accedir a tots els mercats de l’energia produint, consumint, emmagatzemant o venent energies renovables.

Les CCE (regulades a la Directiva (UE) 2019/944) mantenen les condicions de membresia, la finalitat i beneficis però en aquest cas no imposen que la font de generació de l’energia a compartir sigui d’origen renovable. Permeten també que puguin accedir a tots els mercats organitzats però en aquest cas a banda de poder produir, consumir, vendre i emmagatzemar l’energia (com la CER), també poden distribuir, agregar i prestar serveis energètics als seus socis o a altres serveis energètics.

A l’espera de que es transposin completament aquests 2 conceptes legals, nosaltres ens referirem als projectes de comunitats energètiques fotovoltaiques com a Comunitats Solars i de conformitat amb el que és l’Autoconsum Col·lectiu segons el que preveu el Reial Decret 244/2019 i Reial Decret 18/2022. Conforme a aquesta modalitat d’autoconsum, tothom qui vulgui (persones físiques, empreses, Administracions  Públiques, etc.) es pot aprofitar de l’energia solar d’una (o diverses) plantes Fotovoltaiques situades a teulades o cobertes d’edificacions o bé a sol industrial, si els seus punts de consum es troben ubicats dins un radi de 2000 metres d’aquestes. En cas que la planta Fotovoltaica es realitzi sobre un terreny, l’energia només es podrà repartir a punts de consum dins un radi de 500 metres.

Quins avantatges ofereixen als integrants?2023-01-19T09:36:25+01:00

En relació a l’autoconsum fotovoltaic les comunitats solars ofereixen els mateixos avantatges que els Autoconsums Col·lectius, és a dir la possibilitat de poder-se connectar a una planta FV que es trobi en un radi de 2000 metres permetent-los poder gaudir de l’autoconsum fotovoltaic sense haver de posar-se panells a la seva teulada.

Així, doncs, abastir el consum elèctric (parcialment o total) amb energia solar fotovoltaica abarateix costos i es rep energia 100% d’origen renovable. A la vegada, les comunitats solars tenen un component social i conformen un dels moviments claus cap a la transició ecològica.

Qui hi pot participar: particulars, empreses, comerços, Administració Pública?2023-01-19T09:37:07+01:00

Com a promotors, és dir com a titulars de les instal·lacions fotovoltaiques, tant particulars, empreses, comerços o Administració Pública poder assumir la inversió instal·lant panells fotovoltaics a teulades i cedir l’ús dels panells i de l’energia que aquests generen a qualsevol tercer (sempre dins el radi dels 2000 metres). No cal ser una comercialitzadora per a poder dur a terme aquesta activitat de prestació de servei energètic.

Com a membres de comunitats solars també tots ells poden participar-hi ja estiguin connectats en Alta Tensió (indústria i grans consumidors) com Baixa Tensió (Particulars, petits comerços…).

Com s’organitza la gestió de les Comunitats Solars?2023-01-19T09:43:28+01:00

Per a una òptima organització, execució i comunicació de les Comunitats  Solars és  necessari entendre i acceptar una nova figura emergent en el sistema energètic que és la del Gestor de Comunitats Solars. A Portugal la normativa aplicable a comunitats energètiques ja preveu aquesta figura i la categoritza com a obligatòria donada la seva importància.  La Gestió de les Comunitats Solars abraça tant l’apartat de gestió energètica com la part administrativa. Energèticament el Gestor s’encarrega d’analitzar i estudiar cadascun dels membres de la comunitat per a poder assignar-los l’energia òptima d’acord amb la seva tipologia i consums alhora  que també s’encarrega d’ entregar eines de monitorització digital per a que els membres de les comunitats puguin empoderar-se i disposar de recursos per a estalviar encara més amb el seu autoconsum.

En la part administrativa, el Gestor de la Comunitat Solar és el punt d’unió entre el membre de la comunitat i les comercialitzadores i distribuïdores, ja que s’encarrega de facilitar la legalització de les instal·lacions i que tots els documents i contractes siguin degudament signats conforme a la normativa.

En relació al Promotor de la Comunitat Solar i propietari de la instal·lació FV, en cas de ser diferent als membres de la comunitat,  el Gestor s’ocupa de mantenir-lo informat de la bona prestació del servei energètic en qualitat i quantitat als membres i fins i tot pot proposar-li noves formes d’organitzar els repartiments energètics que facin més rendible i eficient el servei energètic.  Finalment, el Gestor estableix eines de comunicació digital i personal cap als membres de les Comunitats Solars per resoldre dubtes, ajudar-los a estalviar encara més i també gestionar altes i baixes dins de la pròpia Comunitat Solar.

Quins són els requisits o tràmits legals que cal complir?2023-01-19T09:48:16+01:00

La instal·lació i posada en servei de comunitats solars requereix de diverses tipologies de tràmits en funció de les modalitats d’autoconsum a les que estiguin acollides,  de manera que en cada cas s’hauran de contemplar diversos factors com la potència de la instal·lació, la ubicació de la mateixa i si es volen generar i entregar excedents a la xarxa (amb o sense compensació simplificada en factura).

L’organisme responsable al que dirigir-se cobreix tant l’àmbit autonòmic, el local i per últim, amb l’empresa distribuïdora de la zona.

Quin paper té Elecsum en la creació i gestió de les comunitats Solars?2023-01-19T09:49:31+01:00

Elecsum és una empresa que forma part del Holding d’Electra Caldense i per tant, disposa de tota l’experiència d’una empresa fundada l’any 1917 pionera i centenària en la prestació de serveis energètics com és l’Electra. Dins aquest grup s’integren, junt amb Elecsum, totes les activitats principals de valor en el sector energètic com són la Generació, Comercialització, Distribució d’energia així com les instal·lacions FV, assessoria energètica i digitalització. És gràcies a tota  aquesta experiència i expertesa en el sector que sorgeix l’equip especialitzat en Comunitats Solars d’Elecsum.

Elecsum ha estat una empresa pionera en el llançament de 2 eines digitals essencials per a les Comunitats Solars: La primera, és Elecsum Share que permet als promotors i membres de les Comunitats Solars disposar d’una eina de difusió, integració, registre, captació de dades, signatura de contractes i  monitorització 100% digital de les comunitats Solars,  similar al que fa “Booking.com” amb els hotels però en el segment energètic. Aquesta plataforma  simplifica la creació i la gestió de les Comunitats Solars i permet dur-les a terme de forma àgil, escalable i sense necessitat de comptar amb la presència física del potencial membre. Alhora Elecsum Share dona eines de decisió, control i monitorització als Promotors de cada Comunitat en mostrar-los dades de rendibilitat i oferir-los oportunitats de optimització.

La segona eina digital creada per Elecsum i  que es posa en marxa una vegada l’energia està repartida correctament i entregada als membres de cada Comunitat,  és l’aplicació Elecsum App que permet als membres veure les seves dades de generació FV, estalvis, amortització, corba de consum i autoconsum… però no només la pròpia de cada usuari sinó també les de la Comunitat Solar agregades,  així com accedir al llistat i repartiments de coeficients acordats amb la resta d’usuaris i l’energia que se’ls està entregant.  D’aquesta manera Elecsum App reforça l’esperit de pertinença a un grup social i ecològic com el de les Comunitats Solars. Dins aquesta Elecsum App també es pot accedir a Elecsum Green que és un codi QR personal associat a cada membre que li permet difondre a qualsevol públic que està generant i consumint efectivament un nombre  de MWh i per tant la seva contribució en equivalències climàtiques implícites i la lluita contra l’emergència climàtica.

Actualment Elecsum s’ocupa de gestionar 510 kWn de potència FV en 10 Comunitats Solars i ofereix servei cada dia a més de 380 membres. Recentment Elecsum has estat també adjudicatària de la primera licitació a Catalunya de Gestió de Comunitats energètiques impulsada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui arran de la comunitat CEL.

Tota aquesta experiència també es canalitza per Elecsum per oferir alhora serveis de consultoria energètica que ajuden a tot tipus de promotors (administracions públiques, cooperatives, empreses, comunitats de veïns o d’altres) a configurar tots els elements necessaris per a decidir impulsar la creació de les Comunitats Solars definint-ne la tipologia, model d’ús, accessibilitat, entre molts d’altres factors.

Quina és la situació actual al nostre mercat i com creieu que evolucionarà?2023-01-19T09:50:17+01:00

Per tal de reduir la dependència energètica de combustibles fòssils i assolir els objectius marcats tant a nivell europeu com a nivell nacional es preveu un gran augment en la potència instal·lada, i per tant en el consum, de fonts de generació d’origen renovable.

En concret, en relació a les Comunitats Solars, veiem que l’autoconsum fotovoltaic és una molt bona tecnologia ja que permet apropar la generació al consum reduint les pèrdues, fomentant la implicació dels consumidors a la gestió de la seva pròpia energia i reduint l’impacte de la producció sobre el territori, alhora que es tracta d’una tecnologia altament eficient i fàcilment instal·lable.

En la mesura que la tecnologia està a punt i la normativa també permet ja el desplegament de les Comunitats Solars, ara en trobem amb un nombre molt emergent de promotors dins el sector públic, com són els Ajuntaments que volen que el servei energètic sigui un servei més a prestar en benefici dels ciutadans de cada poble o ciutat. També hi ha cada vegada més demanda de comunitats de veïns que, un cop s’han posat d’acord en instal·lar panells FV a la teulada comunitària i compartir-ne la propietat, ens demanen suport per a ajudar-los per a fer-ho i oferir-los eines de control digital.  En un breu curt termini també preveiem l’entrada en aquest sector d’altres tipus d’actors com poden ser comercialitzadores elèctriques, cadenes d’alimentació o d’altres actors. El sector pot ser tant gran com el nombre de teulades i terrenys amb panells FV que pugui haver situats en les proximitats dins els 2000 metres de radi dels consumidors i futurs membres.

És per tots aquests factors que preveiem que la potència total instal·lada en Comunitats Solars i la necessitat de gestió de les mateixes augmenti en gran mesura en els pròxims anys i tenim molta il·lusió de poder contribuir-hi activament amb les eines de valor afegit de què disposem i les que estem desenvolupant per a un futur proper encara més digitalitzat.

Què és l’autoconsum compartit?2019-07-17T09:52:48+02:00

Un consumidor elèctric participa en un autoconsum compartit quan pertany a un grup de diversos consumidors que s’alimenten d’electricitat des d’unes instal·lacions de generació properes (generalment fotovoltaica) i a les que es troben associats.

Què és l’autoconsum solar fotovoltaic?2019-07-17T09:52:48+02:00

És una modalitat de subministrament energètic que genera electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques per al consum propi. Permet una “democratització” de l’energia, ja que disminueix la dependència dels subministradors habituals i abarateix la factura de la llum.

Quant puc estalviar amb l’autoconsum solar fotovoltaic?2019-07-17T09:52:48+02:00

Com més energia generada pel sistema solar autoconsumeixis, major serà l’estalvi. De totes maneres has de tenir en compte que cal realitzar una inversió inicial per a la instal·lació dels panells que triga un temps a amortitzar-se. És similar a estar de lloguer o comprar un immoble: al principi el cost pot ser similar, però un cop paguis la inversió el cost cau en picat.

Està garantida la capacitat de generació de la meva instal·lació fotovoltaica?2019-07-17T09:52:37+02:00

Normalment els instal·ladors fotovoltaics només ofereixen les garanties dels fabricants dels panells, que són garanties de generació i potència amb una degradació limitada a un percentatge màxim en els primers 25 anys. A Elecsum volem anar més lluny i també t’oferim una garantia que la teva instal·lació generarà un mínim de kWh cada any (Garantia de Producció). En el cas que la teva instal·lació no assoleixi aquesta producció anualment, et compensarem descomptant la diferència de la teva factura d’energia elèctrica. La compensació serà equivalent al preu de l’energia que et subministra la nostra comercialitzadora d’energia.

Què passa si amb la meva instal·lació fotovoltaica produeixo menys energia de la que consumeixo?2019-07-25T10:18:55+02:00

No passa absolutament res perquè a Elecsum et mantenim connectat a la xarxa de distribució elèctrica i a més t’oferim, a través de la nostra comercialitzadora Electra Caldense Energia, energia 100 % renovable amb les millors tarifes en terme d’energia i potència.

Què passa si amb la meva instal·lació fotovoltaica produeixo més energia de la que consumeixo?2019-07-17T09:52:37+02:00

No passa absolutament res perquè, en el cas que la teva instal·lació tingui una potència igual o inferior a 100 kWs, et podràs acollir al mecanisme de compensació simplificada amb Elecsum, mitjançant el que descomptarem els excedents d’energia de la teva factura mensual.

 

I si té una potència superior a 100 kWs, et donarem d’alta com a productor, gestionarem la venda de la teva energia excedent al mercat elèctric i liquidarem la venda d’aquesta energia en la teva factura mensual, facilitant-te tots els tràmits administratius.

Què és l’estalvi per compensació (o compensació simplificada)?2019-07-17T09:52:37+02:00

En el cas que la teva instal·lació tingui una potència igual o inferior a 100 kWs, podràs acordar amb Elecsum que et compensi mensualment per l’energia que no has autoconsumit en el moment que és generada. La llei preveu que aquesta compensació es farà cada mes a través de la teva factura de la llum i no es podrà acumular per als mesos següents si l’import econòmic per l’energia compensada és superior a l’import de l’energia consumida de la xarxa. Així pots arribar a pagar 0 € en concepte de cost de l’energia.

Què és l’alta de productor d’energia?2019-07-25T10:20:30+02:00

Per poder vendre al mercat elèctric els excedents d’energia generada per la teva instal·lació d’autoconsum és necessari estar inscrit en el Registre de Productors d’Energia Elèctrica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Elecsum s’ocupa d’aquest tràmit en nom teu

Qui s’ha de donar d’alta com a productor i quin preu obtindrà per la venda d’energia?2019-07-17T09:52:37+02:00

En el cas que la teva instal·lació tingui una potència superior a 100 kWs i tinguis energia que no autoconsumeixes en el moment que és generada, llavors podràs decidir vendre aquesta energia sobrant al mercat elèctric. Si vols fer-ho, Elecsum s’ocuparà de donar-te d’alta com a productor, fer les gestions i tràmits per a la venda de l’energia al mercat elèctric i la gestió de l’impost de generació i liquidacions trimestrals d’IVA. També et compensarem els ingressos per la venda de l’energia (un cop descomptats els impostos i càrrecs aplicables) en la teva factura de la llum i si fos el cas, t’abonarem l’excés en euros si ingresses més del que consumeixes.

És legal l’autoconsum fotovoltaic actualment?2019-07-17T09:52:37+02:00

Sí. El RD 15/2018 de 5 d’Octubre de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors així com el RD 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, eliminen el que es va conèixer popularment com l’”impost al sol”, reconeixen el dret a l’autoconsum fotovoltaic sense peatges i simplifiquen enormement els tràmits administratius.

La normativa que desenvolupa l’autoconsum fotovoltaic està ja en vigor? O falta algun pas?2019-07-17T09:52:36+02:00

Avui en dia els Reials Decrets que desenvolupen la normativa relativa a l’Autoconsum Fotovoltaic estan ja en vigor. Tanmateix, queda pendent que el Ministeri per a la Transició Energètica publiqui els nous procediments d’operació i totes les modificacions en el sistema de mesures de la xarxa de distribució (de moment no hi ha termini per a la seva publicació).

Això no impedeix la creació, legalització i connexió a la xarxa de les noves instal·lacions.

L’Estat espanyol va eliminar en els anys 2010 i 2014 les ajudes de les renovables de forma retroactiva. Pot passar el mateix a l’impuls actual de l’autoconsum fotovoltaic?2022-09-23T14:08:49+02:00

L’eliminació de les ajudes de les instal·lacions renovables de fa uns anys no té res a veure amb la situació actual. Aquelles ajudes eren una retribució especial que l’Estat espanyol garantia donar durant 20-25 anys als qui instal·laven energies renovables a Espanya. Això no va ser així i ara com ara hi ha nombroses causes legals obertes i condemnes contra l’Estat Espanyol.

 

Amb la nova regulació actual de l’Autoconsuml’Estat espanyol no garanteix ni ofereix cap retribució als qui instal·lin panells solars sinó que es limita facilitar la instal·lació de panells com a tecnologia ja consolidada al mercat per a produir i autoconsumir energia lliure de peatges i fins i tot poder-la compartir amb tercers conforme al que disposen les normatives Europees.

Puc compartir la titularitat de la instal·lació fotovoltaica i també l’energia que genera?2022-09-23T14:08:09+02:00

Sí. El RD 15/2018 de 5 d’Octubre, així com el RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum, permeten que la titularitat de la instal·lació sigui compartida entre diferents persones físiques o jurídiques (autoconsum compartit). També permet que l’energia generada per aquestes instal·lacions es pugui compartir entre diversos consumidors dins d’un mateix edifici o bé amb consumidors d’altres edificis propers que estiguin a menys de 500 metres de distància connectats en règim de baixa tensió (autoconsum col·lectiu).

Què és un acord de repartiment d’energia?2022-09-23T14:06:32+02:00

En la modalitat d’autoconsum col·lectiu, els participants poden arribar a un acord de repartiment de l’energia generada per la instal·lació, que hauran de comunicar a l’empresa distribuïdora. Aquest repartiment es pot fer amb els criteris que més s’acomodin a les necessitats de cadascun dels participants, amb l’única restricció que s’han d’utilitzar coeficients de repartiment fixes, i que la suma d’aquests coeficients ha de ser 1. En el cas que els participants no arribin a un acord respecte al mode de repartiment o bé manqui l’acord d’un d’ells, l’energia es repartirà per coeficients d’acord amb la potència contractada de cadascun. 

És cara la inversió inicial en una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum?2022-09-23T13:51:20+02:00

Els preus dels panells solars han baixat més d’un 80% en els darrers 10 anys, i això ha fet que la tecnologia fotovoltaica sigui una tecnologia competitiva en el mercat. L’actual marc regulador facilita la connexió de noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic sense que l’energia autoconsumida no hagi de pagar per l’ús de la xarxa ni la resta de càrrecs del rebut elèctric. També permet que els autoconsumidors puguin rebre una compensació econòmica per l’energia excedent abocada a la xarxa. Això ha reduït notablement la inversió inicial.

Quin és el termini d’amortització de la instal·lació fotovoltaica?2022-09-23T14:05:28+02:00

Depenent del consum i de la facilitat d‘instal·lació dels panells a la coberta, les instal·lacions a empreses es poden amortitzar entre 5 i 7 anys i les instal·lacions domèstiques en uns 12 anys.

Com puc saber els terminis d’amortització exactes de la meva instal·lació fotovoltaica?2022-09-23T14:04:29+02:00

A Elecsum t’oferim un estudi gratuït on s’analitzen els teus consums i es comparen amb el potencial de generació fotovoltaic de la planta en funció de la ubicació, inclinació i orientació dels panells. Amb la potència instal·lable a la coberta, els consums i els preus de l’energia, obtenim el disseny més òptim per a cada instal·lació, per tal de maximitzar l’estalvi.

A nivell econòmic, això permet calcular el payback i la TIR de la instal·lació amb unes ràtios de costos de la instal·lació per valorar, si és necessari, diferents plantejaments d’instal·lacions.

Elecsum finança la instal·lació fotovoltaica?2022-09-23T14:03:17+02:00

No oferim finançament directament, però et podem posar en contacte amb els principals bancs que financen projectes d’autoconsum fotovoltaic (industrial o compartit) en les millors condicions i t’ajudarem a presentar la documentació necessària. Les condicions que t’ofereixi el banc podran ser encara millors si la instal·lació compta amb la Garantia de Producció d’Elecsum, ja que llavors el projecte a finançar tindrà uns ingressos fixos i previsibles garantits.

Què és i com funciona una instal·lació fotovoltaica?2022-09-23T13:26:53+02:00

El cor de la producció elèctrica solar és el mòdul fotovoltaic. Aquest està format per cèl·lules fabricades a partir de silici. En arribar-hi radiació solar, els fotons reaccionen amb les cèl·lules del mòdul, generant electricitat en corrent continu. A continuació l’energia passa per un inversor que converteix el corrent continu en corrent altern i l’adapta a la tensió de la xarxa a la qual s’injectarà l’electricitat, que pot ser per consum intern o per abocar a la xarxa general

Com puc saber quants panells fotovoltaics em convé instal·lar a la meva coberta?2022-09-23T14:01:30+02:00

Les instal·lacions fotovoltaiques són instal·lacions de funcionament senzill però que requereixen d’un dimensionat acurat pel seu correcte funcionament. Per tal de dimensionar correctament una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, a Elecsum preparem un estudi del potencial fotovoltaic a instal·lar per tal d’optimitzar la superfície disponible i per tant, la potència a instal·lar conforme als consums dels nostres clients. També dissenyem la instal·lació per tal d’oferir els equips més adequats tant en qualitats com en característiques d’operació, optimitzant el funcionament elèctric de la instal·lació mitjançant la minimització de les pèrdues en tots els components i instal·lant només el nombre de panells necessaris a la teva coberta. 

Quina vida útil té una instal·lació fotovoltaica i quin manteniment requereix?2022-09-23T14:00:24+02:00

La vida útil d’una instal·lació fotovoltaica és superior als 25 anys i el manteniment és relativament senzill, perquè els panells estan fabricats per oferir resistència i duració. A Elecsum ens encarreguem de fer un seguiment de la producció, comprovar que tots els components es troben en bon estat i verificar que el bon funcionament de l’inversor i de tots els elements electrònics de la instal·lació fotovoltaica perquè no t’hagis de preocupar per res.

Com puc saber l’energia que produeix la meva instal·lació i quants diners m’estalvio?2022-09-23T14:02:30+02:00

Mitjançant la nostra Elecsum App t’oferim accés en temps real, a través de la web o mitjançant una aplicació mòbil, a les dades de producció energètica, l’estalvi energètic i econòmic mensual i anual de la teva instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. D’aquesta manera podràs conèixer el seu rendiment en tot moment i gestionar com adaptes els teus consums a la capacitat  de generació juntament amb moltes d’altres funcionalitats i avantatges.

Quina oportunitat brinda el màrqueting renovable a les empreses?2021-06-17T14:29:08+02:00

Si ja ets client d’Elecsum o d’Electra Caldense Energia i tens una empresa o negoci, pots treure ara més profit del teu consum renovable. Elecsum Green ajuda a divulgar entre el teu entorn empresarial la teva contribució en la lluita contra el canvi climàtic com ja ho fan les empreses més influents del món (Google, Apple, Amazon…). Els teus treballadors es mostraran orgullosos del seu lloc de treball facilitant un clima més positiu i productiu; i els teus clients valoraran que els teus productes o serveis s’hagin produït amb energies renovables i això farà augmentar i fidelitzar les teves vendes.

Go to Top