Skip links
CAESA

CAESA aprofita la coberta de la seva fàbrica per generar la seva pròpia electricitat

CAESA aprofita la coberta de la seva fàbrica per generar la seva pròpia electricitat

CAESA aprofita la coberta de la seva fàbrica per generar la seva pròpia electricitat. Un conjunt de 1.164 panells fotovoltaics permet a l’empresa cobrir el 16,8 % del seu consum​.

CAESA

Client: CAESA

Ubicació: Caldes de Montbui

Tipologia: Autoconsum fotovoltaic industrial

Potència nominal: 510 kWn

Nombre de panells solars: 1.164

Producció anual estimada: 744.719 kWh/any

EL PROJECTE

Els alts preus de l’energia suposen un repte per a moltes indústries, especialment en sectors que requereixen un consum intensiu d’electricitat per als seus processos, com el metall. És el cas de CAESA, una empresa de Caldes de Montbui (Barcelona) que fabrica perfils especials d’acer i altres components destinats a àmbits com l’automoció, maquinària, ferroviari, etc.

El consum energètic és un factor important en els costos de producció de CAESA, que a més a més fa temps que ha incorporat la sostenibilitat en la seva estratègia de negoci. En aquest sentit, buscava una manera de reduir la factura energètica al mateix temps que minimitzava l’impacte ambiental de la seva activitat. I ha trobat la solució en l’autoconsum industrial.

A la seva planta del Polígon Industrial La Borda de Caldes de Montbui, CAESA ha incorporat una instal·lació d’autogeneració basada en energia fotovoltaica destinada a consum propi. La instal·lació ha estat realitzada per Elecsum, especialista en autoconsum industrial. Mitjançant un conjunt de 1.164 panells solars instal·lats a la coberta de la fàbrica, que tenen una potència nominal de 510 kWn, l’empresa pot generar uns 744.719 kWh/any. Això equival al 16,8 % del consum mitjà anual de les seves instal·lacions de producció, amb el consegüent estalvi.

La planta solar està destinada a l’autoconsum en temps real, és a dir, tota l’energia generada es consumeix directament a les instal·lacions de CAESA. La resta del subministrament necessari el proporciona Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora que forma part del mateix grup que Elecsum. El subministrament es fa en la modalitat “100 % Energia Verda”, que garanteix que tota l’energia procedent de l’exterior ha estat generada amb fonts renovables.

Elements de la Instal·lació

Una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic com la implementada en aquest projecte transforma la radiació solar en energia elèctrica, per després convertir-la i canalitzar-la per al seu aprofitament immediat en les instal·lacions del client. Per fer-ho, es requereix disposar de tres components bàsics: els panells solars, l’inversor de corrent i el controlador de potència.

El camp fotovoltaic que s’ha instal·lat a la coberta de la planta de CAESA està integrat per 1.164 panells solars d’última generació, que s’han col·locat a la teulada degudament orientats per assolir el màxim rendiment. Cada panell solar incorpora una sèrie de cèl·lules fotovoltaiques, que transformen l’energia del sol en energia elèctrica.

L’electricitat generada pels panells solar es produeix en forma de corrent continu. Abans de fer arribar l’electricitat a la xarxa interna de l’empresa, és necessari convertir-la a corrent alterna. D’aquesta tasca s’encarrega l’inversor de corrent, que a més a més estabilitza el flux i adapta la tensió de sortida de l’energia subministrada.

Finalment, l’energia passa pel control de potència. Aquest dispositiu realitza la commutació entre l’energia autogenerada per la instal·lació i el subministrament extern, per tal d’ajustar la disponibilitat d’electricitat en funció de les necessitats de la xarxa elèctrica interna de la planta. Per defecte, el controlador de potència dona prioritat a la utilització de l’energia fotovoltaica generada per la instal·lació d’autoconsum. Quan no és suficient per a la demanda de la fàbrica, aleshores commuta automàticament al subministrament extern contractat.

D’aquesta manera, es garanteix que el subministrament elèctric no s’interromprà en cap moment, independentment de les oscil·lacions que pugui tenir la producció que realitzen les plaques solars. El controlador de potència també incorpora una franja de seguretat i diferents elements de protecció per prevenir pics o caigudes de tensió que causin avaries.

Finalment, la instal·lació disposa d’un sistema de supervisió remota que permet a Elecsum monitorar el funcionament dels components, per tal de detectar anticipadament qualsevol incidència. Això facilita la planificació del manteniment preventiu, que consisteix en visites programades per operar i mantenir la planta.

En aquest sentit, el client no ha de dur a terme cap tasca de gestió o manteniment de la seva instal·lació, i en té una visibilitat completa en qualsevol moment mitjançant Elecsum App. Aquesta aplicació permet consultar en qualsevol dispositiu amb accés a Internet el rendiment de la instal·lació d’autoconsum, l’energia generada, consumida i abocada a la xarxa, l’estalvi acumulat, la compensació d’excedents, la rendibilitat de la inversió, les emissions de CO₂ evitades, etc.

16,8%
cobertura del consum elèctric

Beneficis obtinguts

L’autoconsum industrial s’ha convertit en la solució més adequada per reduir la dependència energètica de les empreses, disminuir els costos energètics i optimitzar l’empremta de carboni de les activitats productives. A més a més, ofereix la possibilitat de rendibilitzar espais que tradicionalment no tenien cap mena d’aprofitament, com ara les cobertes dels edificis.

En aquest sentit, la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic realitzada per CAESA ha permès a aquesta empresa cobrir fins al 16,8 % de les seves necessitats de subministrament elèctric. Això es reflecteix directament en un estalvi en la factura energètica, que s’incrementa gràcies a la possibilitat d’abocar a la xarxa elèctrica els excedents d’autoconsum que no usa la planta. Tots dos fluxos de rendibilitat (autogeneració i excedents) contribueixen a accelerar el retorn de la inversió en la instal·lació, que té una vida útil prevista de 30 anys.

L’autogeneració d’electricitat en proximitat, en el lloc en què es consumeix, permet reduir l’empremta de carboni que causa l’activitat de l’empresa. Aquesta disminució de les emissions contaminants es complementa amb el subministrament contractat en la modalitat d’energia verda, que garanteix que tota l’electricitat que usa la planta de CAESA procedeix de fonts renovables. Així es reforcen els objectius de sostenibilitat mediambiental de l’organització.

D’altra banda, la instal·lació dels panells solars a la teulada de la fàbrica permet obtenir una rendibilitat addicional dels actius immobiliaris de l’empresa, sense interferir en el funcionament de les instal·lacions ni afectar l’espai dedicat a la planta de producció. Simplement, s’aprofita un recurs existent (la coberta) que prèviament no generava cap retorn.

En darrer lloc, el funcionament totalment automatitzat del sistema de generació, la commutació automàtica entre les fonts de subministrament, la supervisió remota i el manteniment a càrrec dels tècnics d’Elecsum eviten qualsevol complexitat operativa per al client, que disposa d’una font d’energia pròpia perfectament operativa i d’alta disponibilitat.

Amb la seva aposta estratègica per l’autoconsum industrial, CAESA se situa en primera línia de la propera revolució industrial, en què l’autonomia energètica i la gestió intel·ligent dels recursos permetran augmentar la competitivitat i millorar la sostenibilitat de les empreses.