Skip links
Gallifa

La Comunitat Solar Rural de Gallifa promou la sostenibilitat amb l’autoconsum fotovoltaic

La Comunitat Solar Rural de Gallifa promou la sostenibilitat amb l’autoconsum fotovoltaic

La Comunitat Solar Rural de Gallifa (Barcelona) és un projecte d’autoconsum fotovoltaic gestionat per Elecsum en un petit municipi rural. Permet compartir la producció d’energia solar d’una instal·lació de 50 kW i 172 mòduls fotovoltaics entre usuaris domèstics i comerços locals ​

Ubicació: Gallifa (Barcelona)

Promotor: Delta Renovables, Invereco i Danesia amb IDAE

Gestor de la Comunitat Energètica: Elecsum

Instal·lacions: 1 planta fotovoltaica

Mòduls fotovoltaics: 172

Potència fotovoltaica a compartir: 50 kWn

Membres de la comunitat: 42

Tipus de membres: Domèstics i comerços

EL PROJECTE

La Comunitat Solar Rural de Gallifa (Barcelona) és un projecte d’autoconsum fotovoltaic en un petit municipi rural. Permet compartir la producció d’energia solar d’una instal·lació fotovoltaica entre 42 membres de la comunitat, tant domèstics com comerços. Els promotors de la instal·lació son un grup d’empreses i entitats públiques, mentre que la gestió de la comunitat energètica està a càrrec d’Elecsum. El projecte va començar a operar el juliol de 2022 i ha tingut un impacte positiu a nivell econòmic i mediambiental, convertint-se en un cas d’èxit de referència en la transició energètica per a entorns rurals.

La instal·lació fotovoltaica de la Comunitat Solar Rural de Gallifa està situada a la coberta de la pista esportiva municipal del municipi de Gallifa, a la província de Barcelona. Això ha permès aprofitar una superfície ja existent, tot reduint al mínim l’impacte visual i funcional.

La instal·lació té una potència de 50 kWn i és compon de 172 mòduls fotovoltaics d’alta eficiència, que van col·locats sobre estructures metàl·liques fixades a la coberta de la pista. Els mòduls fotovoltaics estan connectats a 4 inversors, que transformen el corrent continu generada pels mòduls en corrent altern, la qual cosa permet la connexió a la xarxa elèctrica. Després, aquesta energia és consumida pels membres de la comunitat.

Cadascun dels membres de la comunitat disposa d’accés a l’App Elecsum per controlar els seus consums i estalvis. Això significa que els usuaris poden veure quanta energia s’està produint i consumint, així com la quantitat d’estalvi que estan generant i les emissions de CO2 que s’eviten. Això ajuda a promoure la consciència energètica a nivell local i a fer que els membres de la comunitat puguin fer un consum energètic més sostenible i eficient.

Posada en marxa el 2022, actualment la Comunitat Solar Rural de Gallifa es troba en procés de renovació de contractes anuals pels membres existents i oferint la possibilitat d’entrada a la comunitat a nous consumidors que han mostrat interès a sumar-se a la iniciativa.

Elements de la Instal·lació

La Comunitat Solar Rural de Gallifa està alimentada per una instal·lació fotovoltaica d’última generació que utilitza components de tecnologia avançada per generar i distribuir l’energia renovable de manera eficient i sostenible als membres de la comunitat.

Les plaques solars són el component més important i visible de la instal·lació, ja que són els mòduls fotovoltaics que capturen l’energia solar i la transformen en electricitat de corrent continu. Estan situades a la coberta de la pista esportiva municipal, aprofitant l’espai disponible en aquest equipament per generar energia d’una manera sostenible.

Per assegurar l’eficient generació d’energia, s’ha instal·lat un sistema de control que garanteix una òptima captació de l’energia solar. Aquest sistema de control inclou diferents components, com ara els inversors, que transformen l’energia de corrent continu en corrent altern per poder abocar-la directament a la xarxa elèctrica del municipi.

La instal·lació compta amb un sistema de gestió crucial que supervisa la generació i el consum d’energia dels membres de la comunitat, així com la distribució de l’energia generada. Aquest sistema és gestionat a través d’una plataforma en línia, a la qual els membres de la comunitat poden accedir fàcilment a través de l’App Elecsum per controlar el seu consum d’energia en temps real i consultar altres dades sobre la instal·lació.

L’empresa especialitzada en projectes d’autoconsum fotovoltaic, Elecsum, assumeix la responsabilitat de gestionar i distribuir l’energia renovable produïda per aquesta instal·lació als membres de la Comunitat Solar Rural de Gallifa. Això inclou supervisar i controlar els equips, així com solucionar qualsevol problema que pugui sorgir. El treball d’Elecsum també consisteix a optimitzar el funcionament de la instal·lació per garantir que els membres de la comunitat rebin energia renovable de manera eficient i sostenible.

11.730 €
Estalvi anual acumulat
249,81 tones de CO2
Equivalència emissions evitades (anual)
8.766 arbres
Equivalència arbres plantats

Beneficis obtinguts

Aquest projecte, situat en una població de menys de 200 habitants, explora el potencial de les comunitats energètiques basades en fonts renovables a l’entorn rural. Per fer-ho, s’han sumat els esforços d’un grup d’empreses (Delta Renovables, Invereco i Danesia, vinculades al grup Electra Caldense) juntament amb l’entitat pública IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), i l’experiència d’un operador especialitzat com Elecsum.

Des de la seva posada en marxa a l’estiu de 2022, el projecte de la Comunitat Solar Rural de Gallifa ha demostrat que no només ofereix beneficis als membres de la comunitat energètica, sinó que també té un impacte positiu en l’entorn i en la lluita contra el canvi climàtic. A continuació, es detallen alguns dels beneficis més rellevants d’aquesta iniciativa.

En primer lloc, en un context d’alts preus de l’energia, destaca especialment l’estalvi anual generat per als membres. Gràcies a la instal·lació fotovoltaica, cada membre de la comunitat pot estalviar fins a 250-300 euros a l’any en la seva factura d’electricitat. Això és possible gràcies a la generació d’energia renovable a través d’una instal·lació de proximitat, la qual cosa permet als membres de la comunitat obtenir energia a preu més assequible. L’estalvi anual per membre es tradueix en un estalvi acumulat d’11.730 euros per a tota la comunitat. Això és una quantitat important en el context d’un municipi de petita dimensió.

En segon lloc, la generació d’energia renovable a través de la instal·lació fotovoltaica evita l’emissió de 249,81 tones de CO2 a l’atmosfera anualment. Això té un impacte positiu en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació ambiental. Si ho traslladem a un indicador més visual, la quantitat d’emissions evitades equival a la plantació de 8.766 arbres en el terme municipal. La reducció d’emissions es trasllada en la millora de la qualitat de l’aire i la salut de les persones que viuen a prop d’instal·lacions de generació d’energia.

Un altre aspecte rellevant és que la generació d’energia renovable a través de la instal·lació fotovoltaica contribueix a la millora de la sostenibilitat del municipi, reduint la seva dependència dels combustibles fòssils i del subministrament extern. Al mateix temps, el projecte de la Comunitat Solar Rural de Gallifa promou l’ús d’energies renovables entre els membres de la comunitat i fomenta la transició cap a un model energètic més sostenible.

En resum, el projecte de la Comunitat Solar Rural de Gallifa gestionat per Elecsum posa de manifest la importància de promoure l’ús d’energies renovables i de fomentar projectes que contribueixen a la transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient, no només a les grans zones urbanes, sinó també als entorns rurals.