La revolució energètica comença per la teulada en aquest habitatge unifamiliar de Sabadell

Mitjançant la instal·lació de 10 panells solars, cobreix el 27 % de les seves necessitats d’energia

Projecte MP
Projecte MP

Només l’any 2020, més de 150.000 llars a Alemanya van decidir començar a generar la seva pròpia energia mitjançant l’autoconsum solar fotovoltaic, un 25 % més que l’any anterior. Al nostre país, tot i gaudir dels grans avantatges que suposen tenir una major irradiació solar i una densitat de població molt menor, el ritme de creixement de l’autogeneració solar per a autoconsum domèstic és encara menor, però continua avançant de manera imparable.

Per bé que inicialment els principals usuaris de l’autoconsum eren els habitatges unifamiliars aïllats o amb dificultats per accedir a la xarxa elèctrica general, en els darrers anys aquesta modalitat s’ha popularitzat enormement gràcies als avenços tecnològics i l’abaratiment dels panells solars. Això fa que, avui en dia, se’n puguin beneficiar tota mena de clients domèstics.

Un cas típic del perfil actual dels nous usuaris de l’energia solar és aquesta instal·lació d’autoconsum fotovoltaic realitzada per Elecsum en un habitatge unifamiliar de Sabadell, que està integrada per 10 panells solars amb una producció estimada de 5.120 kWh/any.

Descripció general de la instal·lació

L’objectiu principal d’aquest projecte era dotar aquest habitatge d’un sistema de generació d’energia renovable que permetés reduir el cost de la factura elèctrica i minimitzar l’empremta de carboni de l’immoble. Addicionalment, la instal·lació s’havia d’adaptar al limitat espai disponible en aquesta casa unifamiliar situada en una zona urbana, i per tant subjecta a la normativa municipal pel que fa a modificacions en cobertes, façanes i altres elements externs.

Per tal d’assolir aquests objectius, es va optar per la instal·lació d’un conjunt de 10 plaques solars que estan situades a la coberta de l’edifici. El muntatge de tipus modular, realitzat mitjançant suports fixats directament a la teulada, va permetre minimitzar el temps de col·locació i respectar els elements existents, com ara la claraboia de la planta superior.

Resum del Projecte

 • Client: Domèstic
 • Ubicació: Sabadell
 • Potència nominal: 3 kWn
 • Nombre de panells solars: 10
 • Producció anual estimada: 5.120 kWh/any

Els 10 panells solars van connectats a la xarxa interior de l’habitatge. Per tant, un cop s’ha transformat i estabilitzat, tota l’electricitat generada es consumeix internament. De mitjana, el sistema de generació permet cobrir un 27 % del consum elèctric habitual de l’immoble.

Com que la instal·lació no disposa d’un sistema d’emmagatzematge d’energia mitjançant bateries o similars, quan les necessitats de subministrament de l’habitatge excedeixen la capacitat de generació dels panells solars, entra en acció la connexió externa a la xarxa elèctrica. En aquest cas, l’electricitat addicional requerida és subministrada per Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora que forma part del mateix grup que Elecsum.

El client disposa de la modalitat “100 % Energia Verda”, el que significa que tota l’energia subministrada externament procedeix de fonts renovables. Al mateix temps, el contracte amb aquesta comercialitzadora possibilita injectar a la xarxa elèctrica general els excedents de generació que no es consumeixin, a canvi d’un descompte en la factura elèctrica mensual. D’aquesta manera, s’optimitza l’aprofitament de tota la capacitat de generació instal·lada.

Elements de la instal·lació

Des del punt de vista tècnic, aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic està formada per tres elements bàsics. El primer són els panells solars instal·lats a la coberta, que fan la funció de generador solar mitjançant la conversió de la irradiació solar en energia elèctrica. El camp solar està format per un conjunt de 10 plaques, que es pot ampliar si fos necessari.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

El segon element clau de la instal·lació és l’inversor. Es tracta d’un dispositiu que converteix l’electricitat generada en forma de corrent continu pels panells solars (no apte per al consum domèstic) en corrent altern, adaptat i estabilitzat perquè pugui ser usat en tota mena d’aparells elèctrics, electrònics, sistemes d’il·luminació, etc. A més a més, l’inversor també regula el flux d’electricitat per evitar interrupcions o oscil·lacions en el subministrament.

En tercer lloc, el controlador de potència s’encarrega de realitzar la commutació entre les dues fonts de subministrament disponibles per a l’immoble: d’una banda, l’electricitat generada pels panells fotovoltaics, que té prioritat en el consum; de l’altra banda, el subministrament procedent de la xarxa general, que s’utilitza només quan és necessari. Així s’aconsegueix garantir el subministrament, a la vegada que s’aprofita al màxim la capacitat de generació de la instal·lació, en funció de la demanda elèctrica que hi hagi en cada moment.

Finalment, la instal·lació incorpora un sistema de supervisió remota que permet a Elecsum controlar el funcionament dels diferents elements. En cas que es detecti qualsevol ineficiència o disminució del rendiment, es realitza una intervenció immediata per tal de restablir el correcte funcionament del sistema d’autogeneració. El sistema de supervisió també serveix per monitorar el desgast dels components i així poder programar manteniments preventius, que es complementen amb visites periòdiques per netejar i reajustar les plaques solars.

Beneficis obtinguts

Aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic té una potència instal·lada de 3 kW nominals i una producció prevista de 5.120 kWh/any. Això significa que l’energia generada amb els panells solars de la teulada permet cobrir el 27 % de les necessitats de consum elèctric de l’habitatge, reduint la seva dependència del subministrament extern i el cost de la factura. La possibilitat de poder abocar els excedents a la xarxa elèctrica general a canvi d’un descompte accelera encara més el retorn de la inversió i escurça el termini d’amortització.

Pel que fa a la instal·lació pròpiament dita, tot i tractar-se d’un sistema d’autogeneració de darrera generació d’alta capacitat i amb un funcionament totalment automatitzat, l’impacte visual en l’immoble ha estat mínim. Els panells solars s’han instal·lat seguint la inclinació natural de la coberta i amb la mínima elevació necessària, mentre que la resta de components estan integrats en la instal·lació elèctrica de l’immoble. Així compleixen la normativa vigent i no suposen cap mena d’obstacle o molèstia per als habitants de l’immoble ni els seus veïns.

També és important destacar que, amb aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic, s’ha aconseguit disminuir l’empremta de carboni de l’habitatge sense necessitat de grans inversions en aïllament o renovació dels elements que l’integren. Aquesta reducció de les emissions contaminants s’obté, per una banda, gràcies a la generació d’energia al mateix lloc on es consumeix; i, de l’altra, gràcies al subministrament extern a partir de fonts renovables.

Finalment, l’automatització del sistema, la commutació intel·ligent entre l’autogeneració i el subministrament extern i la supervisió remota fan que aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic no impliqui cap complicació, limitació ni esforç addicional per als habitants de l’immoble. En tot moment gaudeixen d’un subministrament elèctric fiable, sense haver de fer res ni prendre decisions al respecte, i ni tan sols s’han de preocupar de fer el manteniment.

Projecte MP

Amb una vida mitjana prevista de 30 anys, aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic fa realitat una nova forma d’entendre l’energia com un servei de proximitat, sostenible i assequible. A canvi d’una petita inversió i sense modificar els hàbits de consum dels usuaris, es pot gaudir d’un subministrament d’electricitat il·limitat que no perjudica el medi ambient i no està subjecte a les oscil·lacions del mercat. La revolució energètica comença per la teulada.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 27% del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte visual gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre l’autogeneració i el subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
 • 30 anys de vida prevista de la instal·lació
Projecte MP