Un 40 % d’estalvi en la factura elèctrica gràcies a la producció d’energia amb panells solars

El sistema combina l’autogeneració amb el subministrament extern de fonts 100 % renovables

Projecte JR
Projecte JR

Generar la nostra pròpia electricitat a casa mitjançant panells solars pot semblar encara una opció complexa que requereix grans inversions i alguns sacrificis en el nostre estil de vida. Però la realitat és que, en els darrers anys, la tecnologia fotovoltaica s’ha simplificat i abaratit enormement: el preu de les plaques solars ha disminuït un 80 % en la darrera dècada, i avui en dia és possible instal·lar sistemes totalment automatitzats sense cap molèstia per a l’usuari.

És el cas d’aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic realitzada per Elecsum a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental, Barcelona). Ha consistit en la col·locació de 17 panells solars amb una potència nominal de 5 kWn. Tenen una capacitat de producció estimada de 8.670 kWh/any, que permet satisfer fins al 40,5 % de les necessitats de subministrament. Tot mitjançant una instal·lació automàtica que garanteix en tot moment la fiabilitat i seguretat.

Descripció general de la instal·lació

Els propietaris d’aquest habitatge volien disposar d’un sistema d’autogeneració que els permetés produir un volum d’energia elèctrica suficient per reduir sensiblement l’import de la seva factura elèctrica. Després de valorar les diferents opcions existents, van optar per una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic, en què s’usa l’energia del sol per generar electricitat que es consumeix immediatament dins del mateix habitatge segons demanda.

La generació es realitza mitjançant un camp solar de 17 plaques fotovoltaiques col·locades a la teulada de l’immoble. La configuració està dissenyada per oferir el màxim aprofitament de la irradiació solar sense interferir en la funcionalitat de l’habitatge. Per l’exemple, l’edifici disposa d’una terrassa en la part superior que es volia mantenir sense ocupar amb cap nou element.

Resum del Projecte

 • Client: Domèstic
 • Ubicació: Santa Eulàlia de Ronçana
 • Potència nominal: 5 kWn
 • Nombre de panells solars: 17
 • Producció anual estimada: 8.670 kWh/any

Els panells solars de la coberta estan connectats directament a la xarxa elèctrica interior de l’immoble, de manera que l’energia generada (un cop degudament transformada) es pot consumir directament per part dels electrodomèstics, sistemes d’iluminació i altres equipaments de l’immoble. Al mateix temps, es manté una connexió externa a la xarxa elèctrica general, que té una doble finalitat. Per una banda, aporta el subministrament elèctric addicional que es requereix quan la demanda energètica de l’immoble supera la capacitat de generació de la instal·lació d’autoconsum (per exemple, al vespre, a l’hivern, dies molt tapats, etc.) Aquesta electricitat la subministra Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora que forma part del mateix grup que Elecsum, en la modalitat “100 % Energia Verda”, que consisteix a garantir que tota l’energia aportada externament procedeix de fonts renovables.

De l’altra banda, la connexió externa permet injectar a la xarxa general els excedents de producció de la instal·lació fotovoltaica, a canvi d’una bonificació en la factura. Aquesta opció, coneguda com a autoconsum amb compensació d’excedents, permet optimitzar el retorn de la inversió en aprofitar al màxim la capacitat de generació de la instal·lació, fins i tot quan l’energia produïda no és consumida a l’immoble. Això evita que s’acabi malbaratant energia, donat que la instal·lació no disposa de bateries ni altres sistemes d’emmagatzematge.

Elements de la instal·lació

Tècnicament, una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic com la realitzada en aquest immoble requereix tres elements bàsics: el captador solar, l’inversor i el controlador de potència.

El captador solar són els panells solars que hi ha instal·lats a la coberta. Estan formats per cèl·lules fotovoltaiques que transformen l’energia del sol en energia elèctrica. Per fer-ho, estan col·locats de manera que s’aprofiti al màxim la irradiació solar, al mateix temps que s’ha procurat que tinguin el mínim impacte visual i funcional en l’edifici i en el seu entorn.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

L’electricitat generada per les plaques solars és en forma de corrent continu, i per tant no resulta apte per al consum dels aparells domèstics. Abans de poder-la fer servir, l’inversor s’encarrega de convertir-lo en corrent altern, a més a més d’adaptar el voltatge i estabilitzar el flux per tal que es pugui utilitzar amb seguretat a electrodomèstics, aparells electrònics, etc.

El tercer element bàsic de la instal·lació és controlador de potència. Aquest equipament té la funció de realitzar la commutació entre les dues fonts de subministrament que hi ha disponibles: l’electricitat generada pels panells solars, que sempre té prioritat en el consum; i el subministrament procedent de la xarxa general, que s’utilitza només quan és necessari. Això permet garantir l’estabilitat del subministrament, aprofitant al màxim tota la capacitat de generació fotovoltaica i reduint el consum d’energia externa al mínim que sigui necessari.

La instal·lació es complementa amb diferents mecanismes de seguretat i redundància per assegurar la màxima disponibilitat del subministrament i evitar talls en cas d’una avaria. Un sistema de supervisió remota permet a Elecsum monitorar el funcionament dels diferents elements de la instal·lació, per tal de detectar anticipadament qualsevol possible problema. També facilita la planificació dels manteniments preventius, que es duen a terme en visites periòdiques per netejar i reajustar les plaques solars, substituir elements desgastats, etc.

A més a més, el client disposa de l’aplicació Elecsum App, que li possibilita consultar en tot moment en el seu dispositiu mòbil el rendiment de la seva instal·lació d’autoconsum, l’energia generada, consumida i abocada a la xarxa, l’estalvi generat, les emissions de CO₂ evitades, etc.

Beneficis obtinguts

La instal·lació realitzada en aquest habitatge permet cobrir el 40,5 % de les necessitats de subministrament de l’immoble, fet que es reflecteix en una important rebaixa de la factura elèctrica. A la disminució del subministrament extern, cal afegir-hi l’estalvi addicional que suposa la compensació dels excedents d’autoconsum amb l’empresa comercialitzadora.

Per altra banda, la instal·lació permet la reducció de l’empremta de carboni de l’immoble, és a dir, les emissions de CO₂ equivalent requerides per generar l’energia que s’ho consumeix. A aquesta disminució hi contribueix tant l’autogeneració de proximitat com el subministrament en la modalitat d’energia verda, que procedeix de fonts renovables avalades per la CNMC.

També és destacable el mínim impacte estètic i funcional del sistema en l’habitatge. Exceptuant els panells de la coberta, que s’han instal·lat intentant reduir al mínim l’afectació visual, tota la resta dels elements de la instal·lació estan ubicats aprofitant els espais tècnics disponibles en l’immoble i per tant no ha calgut ocupar superfície anteriorment habitable.

Finalment, un últim aspecte rellevant és la funcionalitat i fiabilitat de la instal·lació. Amb una operació totalment automatitzada, commutació intel·ligent entre el subministrament intern i extern, i supervisió remota per a la prevenció d’avaries i el manteniment, els propietaris de l’immoble no s’han de preocupar en cap moment del funcionament de la seva instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic. Només han de donar una ullada de tant en tant a l’aplicació per saber com l’energia solar els està ajudant a estalviar i millorar la sostenibilitat de casa seva.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 40,5 % del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte visual gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre autogeneració i subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
 • 30 anys de vida prevista de la instal·lació