Project Description

Un habitatge unifamiliar cobreix el 34 % del seu consum elèctric amb l’autoconsum

La instal·lació de 13 panells solars permet generar fins a 6.188 kWh/any d’energia neta

Tot i que gaudim del doble d’hores de sol anuals en comparació amb altres països del nostre entorn, la producció d’energia fotovoltaica a casa nostra és fins a vuit cops inferior a la d’Alemanya, per exemple. Afortunadament, des de la derogació de l’impost al sol el 2018, els projectes d’autoconsum solar fotovoltaic s’han disparat i cada cop són més les empreses, però també els particulars, que gaudeixen dels beneficis que ofereix aquesta font d’energia neta.

És el cas per exemple d’aquest habitatge unifamiliar on Elecsum, empresa de serveis energètics especialitzada en l’autoconsum solar fotovoltaic, hi ha instal·lat un conjunt de panells solars que permeten generar l’equivalent al 34 % del consum energètic anual de l’immoble. Aquesta instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum inclou 13 captadors solars col·locats a la coberta de l’edifici, amb una producció prevista equivalent a 6.188 kWh a l’any.

Tota l’energia generada s’autoconsumeix en el mateix habitatge, que també disposa d’una connexió externa a la xarxa elèctrica general. Això permet compensar els excedents de producció a la xarxa a canvi d’un descompte en la factura i també garanteix el subministrament quan la producció és insuficient, mitjançant l’empresa comercialitzadora d’electricitat Electra Energia.

Descripció general de la instal·lació

Aquest projecte d’autoconsum solar fotovoltaic en un habitatge unifamiliar es va plantejar tenint en compte els tres objectius establerts pel client. El primer era poder generar electricitat de manera autònoma per a consum propi; en segon lloc, es volia disminuir el cost del subministrament elèctric extern; i en tercer lloc es buscava una solució que reduís l’impacte mediambiental a la vegada que minimitzés l’impacte paisatgístic de la instal·lació.

Per donar resposta a aquests tres requeriments, Elecsum va dissenyar una solució d’autoconsum solar fotovoltaic consistent en un conjunt de 13 panells solars fotovoltaics col·locats a la coberta de l’habitatge. Els captadors solars proporcionen una potència total de 4 kW nominals. Això permet una producció prevista de 6.188 kWh/anuals, que permet satisfer l’equivalent al 34 % de l’energia consumida habitualment per l’habitatge unifamiliar.

Resum del Projecte

  • Client: Domèstic
  • Potència nominal: 4 kWn
  • Nombre de panells solars: 13
  • Producció anual estimada: 6.188 kWh/any

La instal·lació disposa d’una connexió interna a la xarxa elèctrica de l’immoble i una connexió externa a la xarxa elèctrica general. La connexió interna permet el consum de tota l’energia generada pels panells solars en temps real, donat que no es disposa d’un sistema d’acumulació mitjançant bateries. Per la seva banda, la connexió externa garanteix el subministrament d’electricitat durant la nit o en els moments en què l’energia generada no és suficient per satisfer les necessitats de consum de l’habitatge. Aquesta electricitat és subministrada per Electra Caldense Energia, una empresa comercialitzadora d’energia que pertany al mateix grup empresarial que Elecsum, amb el compromís “100% energia verda”. Això vol dir que tota l’energia subministrada procedeix de fonts de generació renovables, fet que garanteix la sostenibilitat de la instal·lació fins i tot quan s’ha de recórrer al subministrament extern.

La connexió externa a la xarxa general té una altra finalitat: injectar-hi els excedents d’energia produïts pels panells solars quan no es consumeixen dins l’habitatge. A canvi, el client té un descompte en la seva factura elèctrica sense necessitat de donar-se d’alta com a productor. Aquesta fórmula permet una amortització més ràpida de la instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic i assegura que tota l’energia generada s’aprofiti, optimitzant la seva capacitat.

Elements de la instal·lació

Una instal·lació d’autoconsum per a ús particular com la realitzada en aquest habitatge unifamiliar està composta per tres elements principals: el generador elèctric, l’inversor i el controlador de potència. En aquest cas, no es disposa d’un sistema d’acumulació.

El generador elèctric consisteix en els panells solars que estan instal·lats a la coberta de l’habitatge, aprofitant la inclinació natural de la teulada. Es tracta d’un camp fotovoltaic amb una potència de 4 kW nominals que permet una producció anual estimada de 6.188 kWh. La reduïda superfície ocupada i el disseny compacte dels captadors solars han permès acotar al mínim l’impacte paisatgístic de la instal·lació, que era un dels requisits expressats pel client.

Per la seva banda, la funció de l’inversor és convertir l’electricitat generada pels panells solars en la modalitat de corrent continu, en corrent altern adaptat a la tensió de la xarxa interna de l’habitatge. Això permet que l’energia pugui ser consumida pels electrodomèstics, sistemes d’il·luminació i altres equipaments de l’immoble. Per tal de garantir l’estabilitat del flux subministrat i evitar possibles pujades o baixades de tensió que poguessin danyar els equips connectats, s’ha incorporat un regulador al sistema. A més a més, la instal·lació disposa d’una unitat de comunicació que permet la supervisió remota dels equipaments en tot moment.

Finalment, el controlador de potència s’encarrega d’ajustar automàticament la font de subministrament en funció de les necessitats de consum de l’immoble. Sempre que és possible, es dóna preferència al consum de l’energia fotovoltaica generada pels panells solars; quan la capacitat de generació no és suficient per satisfer totes les necessitats energètiques de l’habitatge, es dóna pas automàticament al subministrament extern de la xarxa general. La commutació és transparent per a l’usuari, que no ha de fer res ni nota quan es fa el canvi. A més, el sistema inclou mecanismes de seguretat per prevenir els talls i les avaries elèctriques.

Tota la instal·lació està dissenyada per tenir una vida útil estimada de 30 anys amb un manteniment mínim. La supervisió es realitza de forma remota per detectar qualsevol avaria o problema de rendiment com més aviat millor. Si no hi ha cap incidència, el manteniment es redueix a netejar els mòduls fotovoltaics periòdicament i substituir els elements desgastats.

Beneficis obtinguts

Els resultats obtinguts amb aquest projecte en un habitatge unifamiliar confirmen els avantatges que ofereix una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic per a ús domèstic. Amb una inversió força assequible, s’han aconseguit assolir els tres objectius que es van especificar en la fase inicial: generació d’electricitat per a consum propi; reducció del cost del subministrament elèctric extern; i disminució de l’impacte mediambiental, visual i paisatgístic.

El camp solar instal·lat d’acord amb l’orientació i inclinació de la coberta ofereix un òptim aprofitament de la irradiació solar. El resultat és una capacitat de generació estimada de 6.188 kWh/l’any. Això permet cobrir una tercera part de les necessitats energètiques de l’habitatge en condicions normals. Per la seva banda, la connexió externa garanteix la disponibilitat del subministrament en tot moment, donat que entra en acció automàticament quan la producció elèctrica pròpia de l’immoble no resulta suficient, sense interrupcions del servei. Tota la commutació es realitza de manera autònoma i transparent per als habitants de l’immoble.

Per la seva banda, els excedents de producció s’aboquen directament a la xarxa elèctrica i es compensen mitjançant un descompte en la factura. En combinació amb l’estalvi que suposa el consum d’electricitat generada pels panells solars, s’ha aconseguit una important reducció de la factura elèctrica sense que això vagi en detriment de la potència o el confort dels usuaris.

En tercer lloc, l’autogeneració mitjançant energia solar fotovoltaica, juntament amb el subministrament d’energia 100 % verda per part de l’empresa comercialitzadora, permeten una important disminució de l’impacte mediambiental provocat pel consum elèctric de l’immoble. També s’ha aconseguit minimitzar l’impacte visual i paisatgístic de la instal·lació solar fotovoltaica, ocupant una part reduïda de la coberta amb panells solars molt compactes.

Aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic domèstic té una vida útil prevista de 30 anys, està totalment automatitzada i requereix un manteniment mínim. Això permetrà que tingui un retorn de la inversió relativament ràpid, i després el sistema seguirà generant un estalvi considerable durant tota la seva durada operativa. Finalment, la instal·lació està perfectament preparada per ampliar la capacitat mitjançant la instal·lació de més panells solars, en el cas que les necessitats energètiques de l’habitatge augmentessin, o l’increment constant dels costos de l’energia fessin encara més competitiu l’autoconsum solar fotovoltaic.

Resum dels Beneficis

  • Cobertura d’un 34% del consum elèctric de l’immoble
  • Abocament dels excedents a la xarxa a canvi d’un descompte en la factura
  • Reducció global dels costos de subministrament elèctric extern
  • Impacte visual molt reduït dels equips instal·lats a la teulada
  • Commutació automàtica entre l’autogeneració i el subministrament extern
  • Mínim manteniment i supervisió remota per garantir un màxim rendiment