Project Description

Un domicili particular instal·la 12 panells solars fotovoltaics per a consum propi

La instal·lació ha permès reduir un 31 % la factura elèctrica amb un mínim impacte visual

Des de la derogació de l’impost al sol el 2018, el nombre de projectes d’autoconsum solar fotovoltaic no ha parat de créixer al nostre país. Cada cop són més les empreses i particulars que s’interessen per l’autogeneració basada en l’energia solar per satisfer una part de les seves necessitats de consum, reduir la factura elèctrica i disminuir també l’impacte mediambiental.

Un exemple en l’àmbit particular és aquesta instal·lació solar fotovoltaica, que consisteix en 12 panells solars col·locats a la coberta de l’habitatge, amb una potència de 3,5 kW nominals. Tota l’energia generada s’autoconsumeix dins l’edifici, que també compta amb una connexió a la xarxa de subministrament. Això permet satisfer les necessitats de consum de l’immoble quan la producció fotovoltaica no és suficient. A més a més, els excedents d’energia generats per la instal·lació solar fotovoltaica s’aboquen a la xarxa general i es compensen mitjançant un descompte en la factura. Això garanteix un òptim aprofitament de tota la potència instal·lada.

Aquest projecte d’autoconsum solar fotovoltaic a Catalunya realitzat en un domicili privat ha estat implementat per Elecsum, una empresa de serveis energètics integrals que està especialitzada en l’autoconsum solar fotovoltaic per empreses i particulars. Pertany al grup Electra Caldense, que també ofereix el subministrament complementari a partir de la xarxa pública mitjançant la seva pròpia empresa comercialitzadora d’electricitat, Electra Energia.

Descripció general de la instal·lació

Aquest projecte consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica en un habitatge unifamiliar, la producció de la qual es destina a satisfer les necessitats de consum intern de l’immoble. El projecte tenia tres objectius: generar electricitat neta per autoconsum, reduir el cost i la dependència del subministrament elèctric extern i també disminuir l’impacte mediambiental.

La instal·lació compta amb 12 panells solars fotovoltaics instal·lats a la coberta de l’edifici que proporcionen una capacitat total de 3,5 kW nominals. La producció prevista és de 5.712 kWh/l’any, que equival al 31 % de l’energia consumida de mitjana per l’habitatge particular.

Resum del Projecte

  • Client: Domèstic
  • Potència nominal: 3,5 kWn
  • Nombre de panells solars: 12
  • Producció anual estimada: 5.712 kWh/any

Disposa d’una connexió interna a l’immoble per al consum de l’energia generada, sense que s’hagi previst un sistema d’acumulació. També compta amb una connexió externa a la xarxa de subministrament general. Això permet que tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeixi dins del domicili i, quan la producció no és suficient, les necessitats de consum addicionals se satisfan mitjançant l’electricitat de la xarxa general. A la inversa, quan la producció dels panells solars excedeix les necessitats del client, l’energia excedentària s’aboca a la xarxa pública i és compensada per la companyia comercialitzadora d’electricitat amb un descompte en la factura elèctrica. Així s’assoleix un òptim aprofitament de la instal·lació.

El subministrament d’electricitat és proporcionat per Electra Caldense Energia, una empresa comercialitzadora d’energia que pertany al mateix grup empresarial que Elecsum. El contracte garanteix un 100% d’energia verda, és a dir, que tota l’energia subministrada per Electra Caldense Energia procedeix de fonts renovables, reforçant la sostenibilitat de la instal·lació.

En tractar-se d’un immoble unifamiliar situat dins el nucli urbà, a l’hora de portar a terme la col·locació dels panells solars s’ha buscat un equilibri entre l’optimització del rendiment i la minimització de l’impacte visual, tenint en compte les normatives urbanístiques locals. S’ha aprofitat la inclinació pròpia de la coberta per posicionar els panells de manera que s’obtingui un rendiment adequat, es redueixi al mínim la superfície ocupada i no es produeixi un impacte visual apreciable en l’estètica de l’edifici, ni molèsties per als habitatges que hi ha al voltant.

Elements de la instal·lació

La instal·lació d’autoconsum particular inclou tres elements principals: un captador/generador (panells solars), un inversor per convertir l’energia produïda i un sistema de control de potència per regular l’alternança entre l’electricitat generada i el subministrament extern. No s’ha previst un sistema d’acumulació dels excedents d’energia generats mitjançant bateries; en comptes d’això, l’energia excedentària s’injecta automàticament a la xarxa elèctrica general.

El sistema de captació/generació consisteix en un camp fotovoltaic que compta amb 12 panells solars, els quals ofereixen un rendiment energètic total de 3,5 kW nominals. La capacitat de producció estimada per al conjunt de captadors és de 5.712 kWh/any. Els panells s’han instal·lat a la coberta de l’edifici, distribuïts aprofitant la inclinació a dues aigües de la teulada i orientats per assolir la màxima irradiació solar amb el mínim l’impacte urbanístic.

Pel que fa al sistema de conversió, un inversor converteix l’electricitat generada pels panells solars en forma de corrent continu en corrent altern, adaptant-la a la tensió de la xarxa en què es consumeix l’electricitat. L’equipament inclou un regulador per garantir l’estabilitat del flux subministrat, evitant pujades o baixades de tensió que puguin afectar els equips connectats. També disposa d’una unitat de comunicació per a la supervisió remota de la instal·lació.

En tercer lloc, el sistema de control de potència ajusta automàticament el subministrament intern o extern en funció de les necessitats de consum de l’immoble. El consum de l’energia fotovoltaica generada per la instal·lació té preferència i, quan no és suficient per satisfer les necessitats de l’habitatge, aleshores dóna pas al subministrament extern de la xarxa general. El sistema també disposa de mecanismes de seguretat per evitar els talls i les avaries elèctriques.

La instal·lació requereix un manteniment periòdic mínim que consisteix a netejar els mòduls fotovoltaics, verificar el correcte estat de tots els components i comprovar el funcionament adequat dels elements electrònics mitjançant la lectura dels indicadors i revisió d’alarmes.

Beneficis obtinguts

La instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic realitzada en aquest habitatge unifamiliar ha permès assolir els tres objectius establerts inicialment per al projecte: autonomia energètica, reducció dels costos de subministrament i disminució de l’impacte mediambiental.

Des de la seva posada en marxa, la instal·lació ha aconseguit cobrir de mitjana una tercera part de les necessitats energètiquesde l’immoble, garantint en tot moment el subministrament gràcies al rendiment del sistema de captació i la connexió a la xarxa elèctrica general.

El consum intern de l’electricitat generada pel sistema ha reduït el cost de la factura elèctrica en la mateixa proporció. A més a més, la injecció a la xarxa general dels excedents energètics de la instal·lació que es produeixen en moments puntuals, a canvi d’un descompte en la factura, ha permès rebaixar encara més el cost del subministrament i optimitzar la capacitat de generació: l’energia produïda s’aprofita fins i tot quan no es consumeix en l’habitatge.

Finalment, des de la perspectiva mediambiental, els propietaris d’aquesta instal·lació han aconseguit reduir la petjada de carboni del seu habitatge gràcies a la generació solar fotovoltaica, en combinació amb el consum complementari de l’electricitat 100% verda subministrada per Electra Energia quan és necessari. També ha estat possible minimitzar l’impacte visual de la instal·lació dels panells solar i la resta d’equips a la coberta de l’immoble.

Amb una vida útil prevista de 30 anys, aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic particular permetrà una amortització ràpida i fiable, donat que pràcticament no genera altres costos a banda del mínim manteniment periòdic que requereixen els sistemes. És, per tant, un bon exemple dels beneficis que l’autoconsum pot oferir a un nombre creixent de particulars que volen apostar per un model de consum energètic més racional, sostenible i responsable.

Resum dels Beneficis

  • Cobertura del 31% del consum elèctric de l’habitatge
  • Reducció dels costos de subministrament extern
  • Disminució de l’empremta de carboni gràcies a l’energia neta
  • Impacte visual reduït dels equips instal·lats a la coberta
  • Commutació automàtica entre l’autogeneració i el subministrament extern
  • Mínim manteniment i supervisió remota per garantir la disponibilitat