Project Description

Projecte d’instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic

Tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix al mateix edifici

Hotel Can Cuch
Hotel Can Cuch

Descripció general de la instal·lació

El projecte implementat per a l’hotel Can Cuch consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica aïllada de 32 kW nominals trifàsics per autoconsum connectada a la xarxa interna de l’edifici. La captació es realitza mitjançant 138 panells solars que es troben ubicats a la coberta de l’edifici. La producció prevista és de 48.438 kWh/l’any.

Tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix al mateix edifici. S’hi ha instal·lat un banc de 24 bateries en sèrie per l’emmagatzemament d’energia.

La instal·lació està projectada de manera que s’aprofiti al màxim el rendiment dels panells i la resta d’elements que componen la instal·lació. També s’ha tractat d’optimitzar l’espai disponible i minimitzar l’impacte paisatgístic que pugui ocasionar.

Resum del Projecte

  • Client: Hotel Can Cuch
  • Ubicació: Cànoves
  • Potència nominal: 32 kWn
  • Nombre de panells solars: 138
  • Producció anual estimada: 48.438 kWh/any
Hotel Can Cuch

Elements de la instal·lació

Les instal·lacions solars fotovoltaiques converteixen la radiació solar en energia elèctrica. El cor de la producció elèctrica solar és el mòdul fotovoltaic, que converteix la irradiació solar en corrent continu. Un inversor s’encarrega de convertir l’electricitat generada de corrent continu a corrent altern i l’adapta a la tensió de la xarxa en què es consumirà l’electricitat.

Per tant, el sistema fotovoltaic d’autoconsum implementat en aquest projecte consta de: el generador elèctric (en aquest cas els panells solars), l’inversor carregador i el conjunt de bateries per l’emmagatzematge.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

Resum dels Beneficis

  • Reducció dels costos de subministrament
  • Disminució de la petjada de carboni
  • Impacte paisatgístic gairebé inapreciable
  • Autogeneració
  • Supervisió remota i mínim manteniment
Hotel Can Cuch