Instal·lació solar fotovoltaica de 100 kW nominals trifàsics per autoconsum, que està connectada a la xarxa interna de l’edifici.

L’electricitat generada anualment per la instal·lació permetrà cobrir el 13,3 % del consum elèctric mitjà del campus

Hamelin Laie
Hamelin Laie

Fundada el 1989, Hamelin Laie International School és una escola privada que ofereix ensenyament trilingüe (anglès, castellà i català) en els nivells d’educació infantil, primària i secundària. El seu campus de Montgat (Barcelona) acull una comunitat educativa formada per 1.450 estudiants de 40 nacionalitats, junt amb 150 professors i personal de 15 països.

L’objectiu de la institució és oferir una formació integral de qualitat que posa l’alumne en el centre de tot. Per fer realitat aquesta visió, les modernes instal·lacions d’Hamelin Laie International School inclouen un edifici de quatre plantes amb aules, laboratoris de ciència i tecnologia, aules d’art, menjador, cuina, cafeteria, llibreria, amfiteatre, patis, camps d’esports, gimnàs, etc. El complex disposa també d’una residència d’estudiants pròpia.

Per tal de reduir la despesa energètica de les seves instal·lacions i l’empremta de carboni que genera la seva activitat, Hamelin Laie International School ha confiat a Elecsum la implementació d’una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic de darrera generació.

Descripció general de la instal·lació

El projecte s’ubica al campus educatiu d’Hamelin Laie International School, situat a la Ronda 8 de Març del municipi de Montgat. Consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 100 kW nominals trifàsics per autoconsum, que està connectada a la xarxa interna de l’edifici.

La captació es realitza mitjançant 330 panells solars que es troben ubicats a la coberta dels diferents mòduls de l’immoble.

La producció prevista d’aquest equipament és de 163.052 kWh/l’any, que equival al 13,3% de l’energia consumida pel centre educatiu.

Resum del Projecte

 • Client: Hamelin Laie International School
 • Ubicació: Montgat
 • Potència nominal: 100 kWn
 • Nombre de panells solars: 330
 • Producció anual estimada: 163.052 kWh/any

El model escollit per aquesta implementació és l’autoconsum solar fotovoltaic en temps real, sense emmagatzemament de l’energia per a un consum en diferit. Això significa que tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix dins de les instal·lacions d’Hamelin Laie International School. Quan l’energia generada excedeix les necessitats de les instal·lacions (per exemple, durant les vacances d’estiu o fora de l’horari lectiu), els excedents d’energia s’aboquen a la xarxa elèctrica general. Aquestes aportacions es compensen mitjançant una compensació en la facturació mensual de l’electricitat.

A més, es manté una connexió a la xarxa elèctrica general per cobrir adequadament les necessitats de les instal·lacions sempre que la producció fotovoltaica no sigui suficient, per exemple a l’hivern o en dies núvols. Tota l’electricitat aportada externament la subministra Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora del mateix grup energètic d’Elecsum, que amb el seu segell 100% Energia Verda garanteix que procedeix de fonts renovables.

La instal·lació s’ha projectat de manera que s’aprofiti al màxim el rendiment dels panells col·locats a la coberta i la resta dels elements que componen la solució. També s’ha tractat d’optimitzar l’espai utilitzat i minimitzar l’impacte paisatgístic que pugui ocasionar el projecte, fet que ha estat facilitat per les cobertes planes de l’edifici de l’escola. Elecsum s’encarrega tant del disseny i la implementació de la instal·lació com del seu manteniment.
Hamelin Laie

Elements de la instal·lació

En una instal·lació solar fotovoltaica com la d’Hamelin Laie International School, la radiació solar es converteix en energia elèctrica mitjançant un procés que implica l’ús de tres components: els captadors solars, l’inversor fotovoltaic i el controlador de potència. Tot el sistema està controlat de manera permanent mitjançant un sistema de supervisió remota.

Els captadors solars

El primer element de la instal·lació són els captadors solars o generadors fotovoltaics. En el cas d’Hamelin Laie International School, es disposa de 330 panells solars d’última generació, que s’han instal·lat formant diverses sèries a la coberta dels diferents mòduls de l’edifici de l’escola. La implementació proporciona una potència instal·lada de 100 kWn, que permeten una producció solar fotovoltaica estimada de 163.052 kWh a l’any. Es tracta de panells d’alta resistència i durabilitat, fàcils d’instal·lar i amb un manteniment mínim.

L’inversor fotovoltaic

En segon lloc tenim l’inversor fotovoltaic, que és el dispositiu que transforma el corrent continu generat pels captadors solar en corrent altern i n’adapta la tensió de sortida per tal que el flux subministrat sigui apte per als aparells elèctrics i electrònics. A més a més, l’inversor disposa d’un microprocessador integrat que serveix per garantir l’estabilitat del subministrament. Addicionalment, té un sistema de seguiment que permet treballar amb dos punts de potència màxima, evitant pèrdues d’energia en els períodes de no utilització.

Controlador de potència

El tercer element de la instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic és el controlador de potència. Es tracta d’un dispositiu que fa d’intermediari entre els captadors solars i la xarxa interna de l’edifici per tal ajustar instantàniament les necessitats de consum en cada moment. Per defecte, es dona preferència al consum de l’energia fotovoltaica generada per la instal·lació; quan aquesta no és suficient per cobrir tota la demanda energètica de l’immoble, aleshores es passa automàticament al subministrament extern contractat. El controlador de potència incorpora també elements de protecció per prevenir les avaries.

Supervisió remota

El disseny de la instal·lació realitzada per a Hamelin Laie International School garanteix que el subministrament elèctric no s’interromprà en cap moment, encara que la producció fotovoltaica no pugui cobrir totes les necessitats de consum dels equipaments de l’escola.

Per aquesta fi, el sistema està supervisat mitjançant un PLC de comunicacions que recull dades sobre l’estat de la instal·lació en temps real. Aquesta informació permet als equips tècnics d’Elecsum realitzar una supervisió continuada de la producció fotovoltaica i programar els manteniments preventius per tal d’evitar qualsevol avaria en el sistema.

Beneficis obtinguts

En consonància amb el model d’ensenyament d’avantguarda que proposa Hamelin Laie International School, amb aquesta instal·lació d’autoconsum solar el centre es posa també al capdavant del sector educatiu pel que fa a l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

L’electricitat generada anualment per la instal·lació permetrà cobrir el 13,3 % del consum elèctric mitjà del campus. Això reduirà el cost de la factura energètica, juntament amb la compensació obtinguda per abocar els excedents de producció a la xarxa elèctrica pública. Aquests beneficis s’estendran durant els 30 anys de vida prevista de la instal·lació i seran encara més evidents quan hagi finalitzat el període d’amortització de la inversió realitzada.

Addicionalment, Hamelin Laie International School també podrà disminuir l’empremta de carboni generada per la seva activitat, que es compensa mitjançant l’ús d’energia neta i de proximitat (tant la procedent de l’autogeneració solar fotovoltaica a les seves pròpies instal·lacions com gràcies al subministrament extern íntegrament amb energia verda).

En definitiva, amb la seva aposta per l’autoconsum solar fotovoltaic, Hamelin Laie International School dona una lliçó de compromís amb la sostenibilitat i amb el futur de les noves generacions que es formen cada any a les aules del seu modern campus educatiu.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 13,3% del consum elèctric
 • Reducció de la factura elèctrica
 • Compensació dels excedents abocats a la xarxa
 • Disminució de l’empremta de carboni
 • Impacte paisatgístic molt reduït
 • 30 anys de vida prevista de la instal·lació
 • Commutació automàtica entre autogeneració i subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
Hamelin Laie