La Fundació Santa Susanna instal·la 235 panells solars fotovoltaics per a consum propi

La producció prevista és de 109.924 kWh/l’any, que equival al 22,2% de l’energia consumida anualment per l’equipament.

Fundació Santa Susanna
Fundació Santa Susanna

La Fundació Santa Susanna és una institució sense ànim de lucre profundament arrelada a Caldes de Montbui (Barcelona). Des dels seus orígens, que es remunten al 1386, l’objectiu d’aquesta entitat és continuar la seva missió fundacional d’acolliment i hospitalitat, conservar i millorar el patrimoni de tants segles, prestar serveis que provenen de la seva llarga experiència assistencial, així com vetllar i donar suport a les seves dues fundacions assistencials (la Fundació d’Acollida Santa Susanna i la Fundació Sociosanitària Santa Susanna).

Per mantenir i ampliar aquest llegat, la visió de la Fundació aposta per la innovació com a manera d’identificar noves necessitats per atendre i de promoure nous projectes adaptats a la realitat social de cada moment. Amb aquest esperit, la Fundació Santa Susanna, ha equipat el seu edifici del carrer Font i Boet i del carrer Sentmenat de Caldes de Montbui amb una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, que permetrà cobrir prop d’una quarta part de les necessitats anuals de consum elèctric de l’edifici.

Descripció general de la instal·lació

El projecte, gestionat per Elecsum, consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 75 kW nominals trifàsics, connectada a la xarxa interna de l’edifici i en règim d’autoconsum. La captació es realitza mitjançant 235 panells solars que es troben ubicats a la coberta d’aquest edifici de la Fundació Santa Susanna. Donada la situació de l’immoble, molt proper al centre històric, s’ha minimitzat l’impacte visual dels captadors ocupant la mínima superfície necessària i orientant-los de manera que siguin el menys visibles possible.

Resum del Projecte

 • Client: Fundació Santa Susanna
 • Ubicació: Caldes de Montbui
 • Potència nominal: 75 kWn
 • Nombre de panells solars: 235
 • Producció anual estimada: 109.924 kWh/any

Tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix dins de les instal·lacions de la Fundació Santa Susanna. La producció prevista és de 109.924 kWh/l’any, que equival al 22,2% de l’energia consumida anualment per l’equipament. No es disposa d’un sistema per emmagatzemar l’energia excedentària mitjançant bateries. En canvi, els excedents que es generen s’aboquen a la xarxa elèctrica general. En contraprestació, com a titular de la instal·lació, la Fundació Santa Susanna rep una compensació en forma de descompte en la seva facturació mensual de l’electricitat per part de la seva empresa comercialitzadora.

A la inversa, es manté una connexió a la xarxa elèctrica general per satisfer les necessitats de les instal·lacions quan la producció fotovoltaica no és suficient. L’electricitat externa la subministra Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora que pertany al mateix grup que Elecsum. Mitjançant el seu segell 100% Energia Verda, l’empresa garanteix que la totalitat de l’energia subministrada procedeix de fonts renovables. Això contribueix a reduir encara més l’empremta de carboni de la Fundació Santa Susanna, fins i tot quan l’electricitat que consumeix el centre no és autogenerada a les seves pròpies instal·lacions.

Elements de la instal·lació

La finalitat d’una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic com la d’aquest projecte és transformar la radiació solar en energia elèctrica, convertint-la i canalitzant-la després per al seu aprofitament immediat en les dependències del client. Això requereix disposar de tres elements bàsics: els captadors solars, l’inversor i el controlador de potència.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

Els panells solars

El cor de la producció elèctrica a partir de l’energia solar són els mòduls fotovoltaics, que converteixen la irradiació solar en corrent continu. El camp fotovoltaic que s’ha instal·lat a la coberta de l’edifici de la Fundació Santa Susanna està compost per 235 panells solars de darrera generació, que estan repartits en diferents sèries i orientats per assolir el màxim aprofitament solar. Aquesta disposició dona una potència total instal·lada de 75 kWn.

L’inversor fotovoltaic

L’electricitat generada pels panells solar es produeix en forma de corrent continu, que no és apte per al consum domèstic. Abans de fer arribar l’electricitat a la xarxa interna de l’immoble, és necessari convertir-la a corrent altern. D’aquesta tasca s’ocupa l’inversor fotovoltaic, que a més a més també adapta la tensió de sortida de l’energia subministrada.

Així es garanteix un subministrament energètic fiable per a les instal·lacions de la Fundació. A més a més, l’inversor disposa d’un microprocessador que garanteix l’estabilitat del flux i també compta amb un sistema de seguiment que permet treballar amb dos punts de potència màxima, evitant pèrdues en els períodes de no funcionament.

Addicionalment, l’inversor fotovoltaic incorpora un PLC de comunicacions que extreu dades de la instal·lació en temps real. Aquesta informació és analitzada després pels equips d’Elecsum per tal de realitzar la supervisió continuada de la producció fotovoltaica.

Controlador de potència

El tercer element d’aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic és el sistema de control de potència. També conegut com a controlador de potència, aquest dispositiu fa d’intermediari entre els captadors solars i la xarxa interna per tal ajustar instantàniament les necessitats de consum de l’edifici. En tot moment dona preferència a la utilització de l’energia fotovoltaica generada per la instal·lació i, quan no és suficient per a la demanda de l’immoble, aleshores commuta automàticament al subministrament extern contractat.

Aquesta regulació permanent garanteix que el subministrament elèctric no s’interromprà en cap moment, encara que la producció fotovoltaica no pugui garantir les necessitats de consum de la Fundació Santa Susanna. El controlador de potència incorpora a més una franja de seguretat i elements de protecció per prevenir les avaries elèctriques.

Beneficis obtinguts

Com a entitat amb vocació de millorar el benestar de les persones oferint serveis assistencials en diverses etapes de la vida, la Fundació Santa Susanna necessita optimitzar els recursos dels quals disposa per maximitzar les seves activitats. En aquest sentit, la instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic plantejada per Elecsum permet una producció de 109.924 kWh/l’any que redueix els costs energètics de l’entitat de dues maneres:

 • Mitjançant el consum intern de l’energia generada localment.
 • Amb la compensació en la factura per abocar els excedents a la xarxa.

La instal·lació està projectada per cobrir més d’una cinquena part del consum elèctric mitjà de l’edifici. Amb una vida prevista de 30 anys, la inversió s’amortitzarà en un període relativament curt i reduirà continuadament els costos de subministrament. Això farà menys vulnerable a la Fundació Santa Susanna a les futures pujades dels preus de l’electricitat, especialment en els moments de més demanda com ara a l’hivern.

Al mateix temps, la instal·lació dels panells solars permet posar en valor un recurs propi que fins ara no s’aprofitava (la coberta de l’edifici) i redueix l’impacte mediambiental inevitable que produeixen les activitats de la Fundació Santa Susanna. La gestió integral proporcionada per Elecsum, que inclou des de la implementació fins a la supervisió i el manteniment de la instal·lació, evita que el personal de l’entitat hagi de fer qualsevol tasca addicional i garanteix que la producció mantindrà el màxim rendiment durant tot el temps.

Fundació Santa Susanna

Resum dels Beneficis

 • Instal·lació amb una vida prevista de 30 anys
 • Cobertura del 22,2% del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte visual gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre autogeneració i subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
Fundació Santa Susanna