Un edifici residencial i d’oficines redueix els costos de subministrament amb l’autoconsum

S’han instal·lat 31 panells fotovoltaics amb una capacitat de producció de 12.803 kWh/any

instal.lació solar fotovoltaica
instal.lació solar fotovoltaica

Descripció general de la instal·lació

Aquest projecte d’autoconsum solar fotovoltaic en un edifici d’ús mixt (residencial i d’oficines) de Caldes de Montbui consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 8,2 kW nominals connectada a la xarxa interna de l’edifici. La generació es realitza mitjançant 31 panells solars que estan situats a la coberta de l’edifici. La seva producció prevista és de 12.803 kWh/l’any.

Tota l’energia generada pels captadors solars es consumeix dins de l’edifici de manera compartida. No es compta amb un sistema d’acumulació mitjançant bateries, així que l’energia excedentària s’aboca a la xarxa general i és compensada per la companyia comercialitzadora mitjançant un descompte en la factura d’electricitat de la comunitat energètica. A més a més, es disposa d’una connexió a la xarxa elèctrica general per tal de satisfer les necessitats dels usuaris quan la producció fotovoltaica dels panells solars no és suficient (per exemple, de nit).

L’electricitat és subministrada per Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora d’energia que pertany al mateix grup que Elecsum. El subministrament es realitza en la modalitat “100% energia verda”, que garanteix que la totalitat de l’electricitat externa procedeix de fonts renovables. Això preserva la sostenibilitat mediambiental de la instal·lació fins i tot quan és necessari recórrer al subministrament extern per complementar la capacitat.

La instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic està projectada de manera que s’aprofiti al màxim el rendiment dels panells solars instal·lats a la teulada. Es tracta d’una coberta plana no accessible pels veïns, malgrat el que s’ha intentat reduir al mínim la superfície ocupada a la vegada que s’orientaven les plaques solars perquè rebessin la màxima irradiació possible.

La resta dels elements de la instal·lació d’autoconsum, que es detallen en el següent apartat, s’han col·locat aprofitant els espais ja disponibles per a les instal·lacions elèctriques interiors de l’immoble, de manera que no han suposat cap molèstia ni ocupació de les zones comunes a disposició dels veïns. Tampoc ha estat necessari realitzar modificacions o cablejats addicionals en les instal·lacions elèctriques ja existents a l’interior dels habitatges i les oficines de l’edifici.

Resum del Projecte

 • Client: ECE
 • Ubicació: Caldes de Montbui
 • Potència nominal: 8,2 kWn
 • Nombre de panells solars: 31
 • Producció anual estimada: 12.803 kWh/any

Elements de la instal·lació

Una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic com la del projecte que ens ocupa converteix la radiació solar en energia elèctrica, que després es distribueix per al seu consum entre els usuaris de la comunitat energètica (en aquest cas, habitatges i oficines). Per fer-ho, calen tres elements bàsics: els panells solars que generen l’electricitat, l’inversor que l’adapta a la xarxa i el controlador de potència que commuta entre les fonts de subministrament disponibles.

Els panells solars instal·lats a la coberta de l’edifici estan integrats per mòduls fotovoltaics que converteixen la irradiació solar en energia elèctrica. En aquest cas, s’ha optat per plaques fotovoltaiques de darrera generació i alta densitat, que permeten una elevada producció amb una mínima ocupació de l’espai. Tot i que la coberta de l’edifici no és utilitzada pels veïns, s’ha procurat reduir al mínim la superfície ocupada i l’impacte urbanístic dels panells instal·lats.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

L’electricitat generada arriba en forma de corrent continu a l’inversor, que s’ha col·locat dins de l’edifici aprofitant els espais existents per a les instal·lacions elèctriques interiors. Aquest component converteix l’electricitat en corrent altern i també n’adapta la tensió perquè pugui ser utilitzat pels sistemes d’il·luminació, electrodomèstics, aparells electrònics, etc. A continuació, l’electricitat es distribueix per la xarxa elèctrica interior de l’immoble, on pot ser consumida directament pels particulars i oficines que integren la comunitat energètica.

El sistema de generació és capaç de cobrir una bona part de les necessitats de consum de l’edifici en condicions normals. Quan la capacitat de producció cau per sota de la demanda, per exemple a la nit o en dies de poca irradiació solar, aleshores el controlador de potència canvia automàticament al subministrament extern procedent de la xarxa elèctrica general. D’aquesta manera, es garanteix que mai hi haurà interrupcions en el subministrament. La commutació es realitza de manera automàtica i els usuaris de l’edifici no noten el canvi en cap moment.

Tota la instal·lació disposa de sistemes de seguretat addicionals per prevenir els talls i les avaries elèctriques. A més a més, una unitat de comunicació integrada permet la supervisió remota dels dispositius per realitzar-ne un manteniment preventiu. El manteniment periòdic el realitza Elecsum, l’empresa responsable de la instal·lació, i consisteix bàsicament a netejar els panells solars de la brutícia que s’hi acumula per les inclemències meteorològiques, així com la substitució dels components que estiguin arribant al final de la seva vida útil prevista.

Beneficis obtinguts

L’augment continuat del cost del subministrament elèctric, juntament amb l’impacte ambiental que suposa la generació, transport i distribució de l’electricitat, fa que l’autoconsum solar fotovoltaic sigui una opció cada cop més atractiva per als particulars i les empreses.

Aquesta instal·lació solar fotovoltaica en un edifici residencial i d’oficines demostra el gran potencial que té aquesta fórmula aplicada als immobles d’ús mixt ubicats en els nuclis urbans.

A canvi d’una inversió repartida entre els membres de la comunitat energètica, es disposa d’un sistema de generació solar fotovoltaica amb la capacitat de cobrir bona part de les necessitats energètiques de l’edifici. Això permet un estalvi en la factura elèctrica, al qual s’hi ha d’afegir el descompte addicional obtingut en abocar els excedents de producció a la xarxa general.

Des del punt de vista mediambiental, la instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic permet una disminució de l’empremta de carboni de l’edifici. A la vegada, la disposició agrupada dels panells solars en la coberta fa possible l’ocupació d’una superfície molt reduïda, ofereix un impacte visual mínim i assegura el compliment de les preceptives normatives urbanístiques.

Finalment, cal destacar que el conjunt de la instal·lació té una incidència nul·la en l’activitat diària dels habitatges particulars i les oficines que componen aquesta comunitat. El funcionament és totalment automàtic, el subministrament elèctric està garantit en tots els casos, i l’empresa instal·ladora s’ha encarregat tant de la tramitació dels permisos corresponents com de la regularització de la instal·lació i la connexió a la xarxa general.

En definitiva, l’autoconsum compartit es posiciona clarament com el camí a seguir per millorar la sostenibilitat energètica dels immobles urbans, amb un alt grau de maduresa, fiabilitat i versatilitat que es fa palès en els satisfactoris resultats d’aquesta instal·lació per a ús mixt.

Resum dels Beneficis

 • Disminució dels costos de subministrament
 • Estalvi addicional amb l’abocament d’excedents a la xarxa
 • Reducció de la petjada de carboni
 • Impacte visual i urbanístic molt reduït
 • Nul·la afectació de l’activitat residencial i d’oficines
 • Commutació automàtica entre autogeneració/subministrament extern
instal.lació solar fotovoltaica