Una instal·lació fotovoltaica per autoconsum redueix un 31 % la factura elèctrica

Aquest habitatge unifamiliar situat al centre urbà disposa de 12 panells solars a la teulada

instal.lació solar fotovoltaica
instal.lació solar fotovoltaica

L’increment constant dels preus de l’energia, sumat a la derogació de l’impost al sol, ha fet que l’autoconsum domèstic registri un fort creixement al nostre país en els darrers anys. Actualment, les instal·lacions solar fotovoltaiques per autoconsum en habitatges suposen un 20 % de la quota de mercat, mentre que la resta correspon a l’autoconsum industrial i l’autoconsum compartit, una modalitat que encara és poc coneguda entre els consumidors.

La instal·lació realitzada per Elecsum en aquest habitatge unifamiliar de Caldes de Montbui és un bon exemple del potencial que les instal·lacions d’autoconsum solar tenen en l’àmbit urbà.

Mitjançant la col·locació de 12 panells solars a la coberta de l’edifici, amb un impacte mínim en l’estètica i la funcionalitat de l’immoble, s’ha aconseguit reduir un 31 % la factura elèctrica. En tractar-se d’una instal·lació totalment automatitzada, amb supervisió remota i manteniment inclosos en el contracte, els propietaris es beneficien de l’estalvi sense molèsties addicionals.

Descripció general de la instal·lació

La tipologia de clients més habitual en l’autoconsum domèstic són els habitatges unifamiliars independents situats en urbanitzacions o zones residencials perifèriques. No obstant això, la normativa i la tecnologia actual permeten que aquesta opció també estigui a disposició d’altres tipus d’immobles, com ara aquest habitatge unifamiliar situat en ple centre urbà del municipi.

En aquest cas, la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic consisteix en un conjunt de 12 plaques solars situades a la coberta de l’edifici. Aquest camp fotovoltaic està connectat a la xarxa elèctrica interior de l’immoble, de manera que, un cop transformada i estabilitzada, l’energia generada permet cobrir les necessitats de subministrament de l’habitatge, especialment durant el dia i en les èpoques de l’any en què hi ha un major nivell d’irradiació solar.

Resum del Projecte

 • Modalitat: Autoconsum fotovoltaic domèstic
 • Tipologia: Habitatge unifamiliar
 • Ubicació: Caldes de Montbui
 • Potència nominal: 3,5 kWn
 • Nombre de panells solars: 12
 • Producció anual estimada: 5.712 kWh/any

Al mateix temps, la instal·lació disposa d’una connexió a la xarxa elèctrica general, que té dues funcions. En primer lloc, quan l’energia generada pels panells solars és insuficient per cobrir la demanda de l’immoble, aporta electricitat de l’empresa comercialitzadora per tal de garantir el subministrament elèctric en tot moment. L’empresa comercialitzadora és Electra Caldense Energia, que forma part del mateix grup que Elecsum, en la modalitat “100 % Energia Verda”. Això significa que tota l’energia subministrada procedeix de fonts renovables.

En segon lloc, quan l’energia generada excedeix les necessitats de subministrament de l’habitatge, els excedents s’aboquen a la xarxa elèctrica general perquè l’energia pugui ser aprofitada per altres consumidors o empreses. A canvi, el client es beneficia d’un descompte en la seva factura mensual, fet que li permet comercialitzar els excedents sense necessitat d’haver-se de donar d’alta com a productor d’energia ni realitzar cap tràmit addicional.

Elements de la instal·lació

Una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic es compon de tres elements fonamentals: el sistema de generació (en aquest cas, panells solars col·locats a la teulada); l’inversor i el control de potència (que s’ubiquen a l’interior de l’immoble). En aquesta configuració, no s’ha contemplat un sistema d’emmagatzematge d’energia amb bateries o acumuladors, ja que existeix connexió a la xarxa general per garantir el subministrament i abocar els excedents.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

En el cas d’aquest habitatge, el sistema de generació consisteix en 12 panells fotovoltaics instal·lats a la coberta, que converteixen la irradiació solar en energia elèctrica mitjançant un procés físic que té lloc a l’interior de les cèl·lules solars que componen cada placa. Els panells van fixats a la coberta mitjançant uns suports i s’han distribuït a totes dues bandes de la teulada per aprofitar l’espai disponible i assolir el percentatge més gran d’irradiació possible.

Els panells solars generen electricitat en la modalitat de corrent continu, que no és apte per al funcionament dels sistemes d’il·luminació i els aparells domèstics. Per tant, abans de fer-lo servir, és necessari convertir-lo a corrent altern i estabilitzar-lo per tal que es pugui utilitzar amb seguretat i eficiència. Aquesta és la funció que realitza l’inversor. A més de realitzar la conversió de corrent continu a altern, aquest component també estabilitza el flux elèctric.

Finalment, el controlador de potència és el component que s’encarrega de realitzar la commutació entre l’electricitat generada pels panells fotovoltaics (que s’usa prioritàriament) i el subministrament procedent de la xarxa general (que s’utilitza únicament quan és necessari). D’aquesta manera, s’aconsegueix el màxim aprofitament de l’autogeneració a la vegada que es garanteix un subministrament continu, siguin quines siguin les necessitats de cada moment.

A banda d’això, la instal·lació disposa de diverses mesures de seguretat per prevenir caigudes o pics de tensió, sobrecàrregues dels circuits, etc. A més a més, incorpora un sistema de supervisió remota que permet a Elecsum controlar el funcionament de la instal·lació i detectar qualsevol ineficiència o caiguda del rendiment que pugui requerir una intervenció immediata.

Periòdicament, també es realitzen manteniments preventius, amb visites prèviament programades, en què es netegen els panells solars per garantir el seu màxim rendiment i se substitueixen els components afectats pel desgast natural d’una instal·lació d’aquest tipus.

Tot el funcionament del sistema està automatitzat i gestionat pels tècnics d’Elecsum. El client no ha de fer res i té una visibilitat completa sobre el rendiment de la seva instal·lació solar fotovoltaica mitjançant Elecsum App. Aquesta aplicació permet conèixer en tot moment dades com ara l’estat del sistema, l’energia generada i consumida, els excedents abocats a la xarxa, l’estalvi obtingut, les emissions de CO2 evitades o l’evolució de l’amortització de la inversió.

Beneficis obtinguts

Amb una potència instal·lada de 3,5 kW nominals i una producció prevista de 5.712 kWh/l’any, aquest projecte d’autoconsum solar fotovoltaic ha aconseguit rebaixar en un 31 % el cost de la factura elèctrica de l’habitatge, mitjançant la reducció de la dependència del subministrament extern d’electricitat, que està subjecte als increments constants dels preus de l’energia. La vida mitjana prevista de la instal·lació és de 30 anys, de manera que un cop s’hagi assolit la seva amortització, l’estalvi generat pel sistema serà encara major per als propietaris de l’immoble.

D’altra banda, l’autogeneració mitjançant plaques solars, en combinació amb el subministrament extern procedent de fonts renovables, han permès reduir l’impacte mediambiental de l’habitatge. A aquesta disminució de l’empremta de carboni també hi contribueix el fet que l’electricitat es genera al mateix lloc on es consumeix, de manera que s’eviten les ineficiències i el malbaratament que suposa el seu transport a llargues distàncies.

Com s’assenyalava a l’inici, tot i tractar-se d’un habitatge unifamiliar situat dins del nucli urbà, la solució adoptada ha permès minimitzar l’impacte visual de la instal·lació. L’únic element exterior són els panells solars, que segueixen la disposició natural de la teulada i no suposen un obstacle visual; mentre que la resta dels elements de la instal·lació (inversor, controlador de potència, etc.) s’han col·locat en una part de l’edifici on no produeixen cap mena d’afectació visual o funcional. El funcionament totalment automatitzat del sistema també garanteix que l’autogeneració no produeix cap molèstia ni requereix dedicació de temps i esforç del client.

Tot i que avui en dia encara ens pot cridar l’atenció veure panells solars en habitatges urbans, l’evolució d’aquesta tecnologia, combinada amb l’abaratiment dels components i la facilitat d’ús dels sistemes, faran que cada cop més usuaris puguin gaudir de l’autoconsum solar fotovoltaic i de l’estalvi i la sostenibilitat que ofereix, independentment d’on visquin.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 31% del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte visual gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre autogeneració i subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
instal.lació solar fotovoltaica