L’autoconsum fotovoltaic dóna resposta a l’increment del cost de l’electricitat

Un habitatge unifamiliar al centre urbà instal·la 9 panells solars que generen 3 kW nominals

Instalacio autoconsum domestic
Instalacio autoconsum domestic

Un habitatge unifamiliar consumeix una mitjana d’1,334 tep (tones equivalents de petroli) en energia al llarg de l’any, segons l’IDAE. L’electricitat suposa un 35 % d’aquest consum, i tenint en compte els increments en els preus de l’energia que estem vivint, molts propietaris es plantegen opcions per augmentar la seva autonomia energètica i reduir la factura mensual.

Un exemple és aquest habitatge unifamiliar situat en el centre urbà, en què Elecsum ha realitzat una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic per a ús particular. Amb només 9 panells solars instal·lats a la coberta de l’immoble, s’ha assolit una capacitat de generació de 3 kW nominals, suficients per cobrir una tercera part del consum elèctric de l’habitatge. Això és possible amb un reduït impacte visual en l’entorn i una mínima afectació de l’espai interior.

També es disposa d’una connexió externa a la xarxa elèctrica general, que té una doble funció: en primer lloc, permet complementar el subministrament d’electricitat quan la capacitat de generació dels panells solars és insuficient per abastir les necessitats de l’immoble; i, en segon lloc, ofereix la possibilitat d’injectar l’electricitat excedentària a la xarxa general quan aquesta no s’utilitza en l’habitatge unifamiliar, a canvi d’un descompte aplicat en la factura mensual.

Descripció general de la instal·lació

Una de les creences errònies més esteses respecte a l’autoconsum fotovoltaic és que es tracta d’una solució principalment dirigida a cases aïllades, amb terreny o amb una gran coberta. Aquesta instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per a ús domèstic, realitzada en un habitatge unifamiliar en ple centre urbà i de dimensions modestes, demostra que això no és cert.

En aquest sentit, la instal·lació ha requerit únicament nou panells solars fotovoltaics, que s’han instal·lat a la coberta de dues aigües de l’immoble, aprofitant la seva inclinació natural per orientar-los de cara a optimitzar la captació. El conjunt només ocupa una petita part de la teulada, amb un mínim impacte visual sobre l’edifici i el seu entorn, que s’adapta totalment a la normativa urbanística d’una zona especialment sensible com és el nucli històric del municipi.

Resum del Projecte

 • Client: Domèstic
 • Ubicació: Caldes de Montbui
 • Potència nominal: 3 kWn
 • Nombre de panells solars: 9
 • Producció anual estimada: 3.676 kWh/any

La instal·lació disposa d’una connexió interna a la xarxa elèctrica interior de l’habitatge i una connexió externa a la xarxa elèctrica general. La connexió interna és directa i permet realitzar en l’immoble el consum de tota l’energia generada pels panells solars. Aquest consum es fa en temps real, ja que la instal·lació no disposa d’un sistema d’acumulació mitjançant bateries o similars (que es va descartar pel cost addicional i l’espai que ocupen aquests equipaments).

Com no existeix un sistema d’acumulació, l’electricitat excedentària produïda per la instal·lació s’aboca a la xarxa elèctrica general mitjançant la connexió externa, a canvi d’un descompte a la factura. La comercialització dels excedents la fa Elecsum en nom del client, de manera que aquest no s’ha de donar d’alta al registre de productors d’energia elèctrica ni fer altres tràmits.

La connexió externa permet el subministrament d’electricitat en els moments en què l’energia generada no és suficient per satisfer les necessitats de consum de l’habitatge. L’electricitat addicional a l’autogeneració és subministrada per Electra Caldense Energia, una empresa comercialitzadora d’energia del mateix grup empresarial que Elecsum, en la modalitat “100% energia verda”, que significa que tota l’energia subministrada procedeix de fonts renovables.

Elements de la instal·lació

Des del punt de vista tècnic, aquesta instal·lació d’autoconsum fotovoltaic per a ús domèstic està integrada pels següents tres elements: generador, inversor i controlador de potència.

Generador elèctric: són els 9 panells solars que estan instal·lats a la coberta de l’immoble. En conjunt, componen un camp fotovoltaic amb una potència de 3 kW nominals que permet una producció anual estimada de 3.676 kWh. El conjunt de generació només ocupa una petita part de la teulada i té un impacte visual mínim.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

Inversor: aquest dispositiu se situa entre el camp fotovoltaic i la instal·lació elèctrica de l’habitatge. La seva funció és convertir l’electricitat generada pels panells solars en forma de corrent continu, en corrent altern adaptat a la tensió de la xarxa interna de l’immoble. Això permet que sigui consumida pels electrodomèstics, sistemes d’il·luminació i altres equipaments que funcionen amb la tensió convencional.

Controlador de potència: és un element clau en una instal·lació amb connexió a la xarxa elèctrica com aquesta, ja que s’encarrega de commutar automàticament la font de subministrament en funció de les necessitats de consum de l’immoble. Per defecte, dona preferència al consum de l’energia fotovoltaica generada pels panells solars; quan aquesta capacitat de generació no és suficient per satisfer les necessitats energètiques de l’habitatge, aleshores es dona pas a l’electricitat de la xarxa general.

La instal·lació s’ha dissenyat per oferir una vida útil prevista de 30 anys, amb el mínim manteniment necessari, i no requereix cap intervenció per part del client en la seva gestió i operació. El sistema de generació està totalment automatitzat i la commutació entre l’autogeneració i el subministrament de la xarxa general resulta imperceptible per a l’usuari.

El sistema també disposa d’un regulador per prevenir les pujades o baixades de tensió en la xarxa de l’immoble, a més d’una unitat de comunicació que permet la supervisió remota per part d’Elecsum. La majoria d’ajustaments i comprovacions de la instal·lació es poden realitzar de manera telemàtica i només és necessari desplaçar-se a l’habitatge del client per netejar els panells fotovoltaics o substituir preventivament els elements sotmesos al desgast periòdic.

Beneficis obtinguts

Aquest projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum domèstic confirma el potencial que ofereix aquesta modalitat fins i tot en habitatges situats en nuclis urbans que no disposen de grans cobertes o espais exteriors. Mitjançant una inversió perfectament assequible, s’ha aconseguit reduir en un 36,2 % la dependència del subministrament extern, fet que es reflecteix en una considerable disminució de la factura elèctrica total a escala anual.

Instalacio autoconsum domestic

Aquest estalvi és major gràcies a la possibilitat d’injectar l’energia excedentària a la xarxa a canvi d’un descompte i contribuirà a accelerar l’amortització de la inversió realitzada. Tenint en compte que la vida útil prevista de la instal·lació fotovoltaica és de 30 anys, un cop assolit el retorn de la inversió inicial, l’estalvi obtingut pel client serà progressivament més remarcable.

El sistema de commutació automàtica entre l’autogeneració i el subministrament extern garanteix que les necessitats energètiques de l’immoble estaran satisfetes en tot moment, sense que es requereixi cap intervenció o control. Si a això hi afegim la supervisió remota de la instal·lació que permet un manteniment preventiu, es garanteix el confort, tranquil·litat i fiabilitat al client respecte a l’òptim funcionament de la seva instal·lació d’autoconsum.

Finalment, cal destacar el mínim impacte visual generat en la coberta de l’habitatge, que permet que la instal·lació satisfaci els requisits urbanístics més exigents aplicables al centre urbà. Tampoc podem oblidar que l’autogeneració d’electricitat, combinada amb el subministrament extern de fonts renovables garantit per contracte, permet reduir les emissions de CO2 atribuïbles a aquest habitatge i augmentar el seu nivell de sostenibilitat.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 36,2% del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte urbanístic gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre autogeneració i el subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
 • 30 anys de vida prevista de la instal·lació
Instalacio autoconsum domestic