Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum domèstic en un habitatge unifamiliar

Amb únicament 13 panells solars, permet cobrir el 34 % del consum elèctric de l’immoble

Projecte MG
Projecte MG

El nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic al nostre país s’ha multiplicat per quatre des de 2019, segons dades de l’Institut Català d’Energia, i ja supera els 21.000 kW de potència instal·lada a Catalunya. Cada cop són més els consumidors que miren a l’autoconsum com la solució per abaratir la factura elèctrica davant les constants alces de les tarifes energètiques.

És el cas d’aquest habitatge unifamiliar de Caldes de Montbui, on Elecsum ha realitzat una instal·lació solar fotovoltaica de 4 kW nominals destinada a l’autoconsum domèstic. Amb la col·locació de només 13 panells solars, que ocupen menys del 50 % de la coberta de l’edifici, s’aconsegueixen cobrir fins al 34 % de les necessitats de subministrament elèctric de l’immoble, amb un mínim impacte visual i funcional, i de forma totalment automatitzada.

Descripció general de la instal·lació

Aquest habitatge unifamiliar se situa en una zona residencial als afores del municipi. Tot i que disposa d’una parcel·la adjacent, es va considerar que l’aprofitament de la teulada mitjançant la instal·lació d’un camp de panells solars era l’opció més adient per equipar l’immoble amb un sistema d’autogeneració elèctrica basat en fonts renovables i que tingués el mínim impacte en l’estètica i la funcionalitat de l’edifici, tal com van manifestar inicialment els seus propietaris.

Per tant, es va procedir a la col·locació de 13 panells solars a la coberta de l’immoble, escollint el vessant de la teulada a dues aigües que era més adient per obtenir els majors percentatges d’irradiació solar i el mínim impacte visual. Els panells fotovoltaics tenen una potència nominal de 4 kWn, que un cop estabilitzada i convertida es canalitza a la instal·lació elèctrica interna de l’immoble per al seu aprofitament en la modalitat d’autoconsum. No es disposa de bateries o altres sistemes d’acumulació, de manera que tot l’autoconsum es realitza en temps real.

Resum del Projecte

 • Client: Domèstic
 • Ubicació: Caldes de Montbui
 • Potència nominal: 4 kWn
 • Nombre de panells solars: 13
 • Producció anual estimada: 6.188 kWh/any

Per tal de garantir el subministrament quan la demanda de l’habitatge excedeix la capacitat de producció de l’immoble, es disposa d’una connexió elèctrica externa. Al mateix temps, aquesta connexió externa amb la xarxa general també permet abocar-hi l’energia excedentària generada per la instal·lació d’autoconsum. Aquests excedents són compensats per la companya comercialitzadora mitjançant un descompte en la factura mensual. Això permet donar sortida als excedents de producció sense haver de registrar-se com a productor.

L’empresa comercialitzadora que ofereix el subministrament extern i la compensació dels excedents és Electra Caldense Energia, que pertany al mateix grup empresarial que Elecsum. Mitjançant el segell “100 % Energia Verda”, ofereix la garantia que tota l’electricitat aportada externament procedeix de fonts renovables que estan certificades per la CNMC.

Elements de la instal·lació

La finalitat de les instal·lacions solars fotovoltaiques com la realitzada en aquest habitatge particular és convertir la radiació solar en energia elèctrica apta per al consum. Això es fa mitjançant tres elements clau: el generador elèctric, l’inversor i el controlador de potència.

En aquest cas, el generador elèctric consisteix en un conjunt de captació format pels 13 panells solars instal·lats a la coberta de l’immoble. La seva funció és convertir la irradiació solar en corrent continu mitjançant els camps elèctrics que es generen a les cèl·lules fotovoltaiques.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

Aquest corrent continu generat pels panells solars no és apte per al funcionament dels aparells elèctrics, de manera que el següent pas és dirigir-lo cap a l’inversor de corrent. Aquest component de la instal·lació transforma el corrent continu en corrent altern, que si és apte pel consum. A més a més, l’inversor contribueix a optimitzar la producció d’energia generada pels panells solars fotovoltaics per tal d’aconseguir el màxim rendiment possible de la instal·lació.

El tercer element fonamental de la instal·lació és el controlador de potència. La seva finalitat és realitzar la commutació del subministrament, entre l’electricitat generada pels panells fotovoltaics (prioritària) i l’energia obtinguda de la xarxa elèctrica. Així s’aconsegueix el màxim aprofitament de l’electricitat generada, a la vegada que es garanteix el subministrament.

El funcionament de tots els components de la instal·lació solar fotovoltaica està totalment automatitzat: l’usuari no ha de fer res ni prendre cap decisió al respecte en cap moment. Els diferents aparells s’han instal·lat aprofitant les canalitzacions i quadres elèctrics de l’habitatge, per tal d’assegurar que no suposin cap inconvenient ni ocupin superfície útil de l’immoble. També disposen de sistemes de supervisió remota que permeten un manteniment preventiu.

Tot el manteniment és a càrrec del personal d’Elecsum, que entre altres tasques s’ocupa de netejar periòdicament els panells solars per garantir la seva màxima eficiència, substituir els components susceptibles al desgast per l’ús i solucionar qualsevol incidència que es produeixi.

Beneficis obtinguts

Aquesta instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic per a ús domèstic ha permès assolir tots els objectius que es van plantejar inicialment durant la fase de disseny i planificació del projecte.

En primer lloc, mitjançant una producció estimada de 6.188 kWh/any, s’ha aconseguit cobrir el 34 % de les necessitats de consum elèctric de l’habitatge. Això es reflecteix en una disminució de la factura elèctrica mensual, especialment en els mesos de major irradiació solar, que possibilitarà una amortització relativament ràpida de la inversió, tenint en compte que la vida mitjana prevista per a una instal·lació d’aquest tipus és d’aproximadament 30 anys. A més, la disposició dels panells i la superfície ocupada (menys del 50 % de la coberta) ofereixen la possibilitat d’ampliar la instal·lació si en el futur es requereix una major capacitat de generació.

En segon lloc, la combinació de l’autogeneració fotovoltaica amb el subministrament extern a partir de fonts renovables han fet possible la reducció la petjada de carboni de l’habitatge, sense que això hagi tingut cap impacte significatiu en els hàbits i l’estil de vida dels propietaris.

Un tercer aspecte important en aquest projecte, tenint en compte que es tracta d’un habitatge unifamiliar en una zona residencial, era minimitzar l’impacte visual de la instal·lació. En aquest sentit, el fet d’optar per panells solars compactes de darrera generació, distribuïts aprofitant la inclinació natural de la teulada de l’immoble, i sense la necessitat de cap altre element extern per al funcionament del sistema, fa que l’afectació estètica sigui gairebé nul·la.

Projecte MG

Finalment, l’automatització del funcionament de la instal·lació, sumada a la supervisió remota i el manteniment preventiu realitzat per l’equip d’Elecsum, fa que no es requereixi cap intervenció dels usuaris: només han de gaudir de l’estalvi, el confort i la satisfacció que proporciona el fet de poder autogenerar l’energia que consumeixen en el seu propi domicili.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 34% del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte visual gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre autogeneració i subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
 • 30 anys de vida prevista de la instal·lació